Přehled změn právních předpisů v období od 01.08.2009 do 31. 08.2009

Monitor Sbírky zákonů

 

POZBYLO ÚČINNOSTI
 

předpis
název předpisu
k datu
poznámka
137/1998 Sb.
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
26.8.2009
 
83/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory
1.8.2009
 
191/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství
26.8.2009
 
317/2003 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory
1.8.2009
 
264/2004 Sb.
Vyhláška o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
1.8.2009
 
458/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
1.8.2009
 
524/2004 Sb.
Vyhláška o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání
21.8.2009
 
536/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu
1.8.2009
 
508/2005 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory, ve znění vyhlášky č. 317/2003 Sb.
1.8.2009
 
90/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou
1.8.2009
 
272/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena
1.8.2009
 
491/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
26.8.2009
 
502/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
26.8.2009
 
92/2007 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu
1.8.2009
 
139/2007 Sb.
Vyhláška, kterou se upravují podklady prokazující důvěryhodnost a zkušenost osob ve vedení finanční holdingové osoby
1.8.2009
 
240/2007 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 458/2004 Sb.
1.8.2009
 
255/2008 Sb.
Vyhláška o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
1.8.2009
 

 
 
NABYLO ÚČINNOSTI
 

předpis
název předpisu
k datu
poznámka
156/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů
1.8.2009
 
157/2009 Sb.
Zákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
1.8.2009
 
221/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
1.8.2009
 
230/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.8.2009
 
229/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2009 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 217/2002 Sb.
11.8.2009
 
241/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a alternativního návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
15.8.2009
 
250/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 2. června 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Sušice č. 4/1998 o vzhledu, čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
26.8.2009
 
253/2009 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 4/2007 o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních
26.8.2009
 
122/2009 Sb.
Nařízení vlády o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole
1.8.2009
 
228/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
1.8.2009
 
236/2009 Sb.
Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy po povodních v období od 1. srpna 2009 do 31. srpna 2009
1.8.2009
 
238/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
1.8.2009
 
242/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
31.8.2009
 
246/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
5.8.2009
 
256/2009 Sb.
Nařízení vlády, kterým se zakazuje uvádění výrobku obsahujícího dimethyl-fumarát na trh nebo do oběhu
14.8.2009
 
176/2009 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
21.8.2009
 
208/2009 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
1.8.2009
 
225/2009 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
1.8.2009
 
233/2009 Sb.
Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky
1.8.2009
 
234/2009 Sb.
Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
1.8.2009
 
235/2009 Sb.
Vyhláška o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond
1.8.2009
 
239/2009 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
1.8.2009
 
268/2009 Sb.
Vyhláška o technických požadavcích na stavby
26.8.2009
 
269/2009 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
26.8.2009
 
237/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti Dodatku č. 2 kolektivní smlouvy vyššího stupně
11.8.2009
 
251/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
26.8.2009
 
254/2009 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
26.8.2009
 
255/2009 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
26.8.2009
 

 
 
NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY
 

předpis
název předpisu
novelizováno
k datu
poznámka
310/2006 Sb.
Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
156/2009 Sb.
1.8.2009
 
44/1988 Sb.
Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
157/2009 Sb.
1.8.2009
 
185/2001 Sb.
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
157/2009 Sb.
1.8.2009
 
254/2001 Sb.
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
157/2009 Sb.
1.8.2009
 
586/1992 Sb.
Zákon České národní rady o daních z příjmů
221/2009 Sb.
1.8.2009
 
589/1992 Sb.
Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
221/2009 Sb.
1.8.2009
 
513/1991 Sb.
Obchodní zákoník
230/2009 Sb.
1.8.2009
 
563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
230/2009 Sb.
1.8.2009
 
21/1992 Sb.
Zákon o bankách
230/2009 Sb.
1.8.2009
 
42/1994 Sb.
Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
230/2009 Sb.
1.8.2009
 
87/1995 Sb.
Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
230/2009 Sb.
1.8.2009
 
15/1998 Sb.
Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů
230/2009 Sb.
1.8.2009
 
189/2004 Sb.
Zákon o kolektivním investování
230/2009 Sb.
1.8.2009
 
190/2004 Sb.
Zákon o dluhopisech
230/2009 Sb.
1.8.2009
 
256/2004 Sb.
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
230/2009 Sb.
1.8.2009
 
154/2005 Sb.
Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
228/2009 Sb.
1.8.2009
 
205/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
238/2009 Sb.
1.8.2009
 
453/2004 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
246/2009 Sb.
5.8.2009
 
689/2004 Sb.
Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
242/2009 Sb.
31.8.2009
 
364/2005 Sb.
Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
208/2009 Sb.
1.8.2009
 
15/2005 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
225/2009 Sb.
1.8.2009
 
505/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
239/2009 Sb.
1.8.2009
 
501/2006 Sb.
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
269/2009 Sb.
26.8.2009
 

 
 Mezinárodní smlouvy uveřejněné ve Sbírce mezinárodních smluv
 
 
smlouva
název
platná od
poznámka
61/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změn Příloh 1, 2 a 3 Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
5.5.2009
 
62/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
14.7.2009
 
63/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky
15.5.2009
 
64/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Čtvrtého protokolu o opravách Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, která byla podepsána v Aténách dne 16. dubna 2003
5.9.2009
 
Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář:
Vyhledávání
Novinky