I PRÁVNÍCI MAJÍ SVÉ SNY O PRÁVU - Karlovarské právnické dny

Ve dnech 7. – 9. června se koná jubilejní 20. ročník odborné konference Karlovarské právnické dny, která je zejména příležitostí pro setkávání se a diskuze právníků různých profesí ze Slovenska, Rakouska, Německa a Čech. Program konference se každoročně zabývá aktuálními tématy zasahující různé oblasti práva. Letošní diskuse bude zaměřena mimo jiné na obecný právní princip - snahu o dosažení tzv. „užitečného účinku“ známého pod názvem „effet utile“. Zákony jsou většinou obecně formulovaným textem a při jejich interpretaci a aplikaci dochází často k opomíjení této judikatury ESD. Na odborné konferenci Karlovarské právnické dny se tradičně setkávají a v diskusích „utkávají“ právníci různých zemí z teorie, justice i z praxe a působící v různých oblastech práva, ve snaze nalézt právo co nejbližší podstatě významu. Závěry a dopady názorů na konferenci v pozitivním smyslu již léta pomalu a jistě ovlivňují přístup teorie, zákonodárců i soudů v denní praxi. Konference se odehrává v klidu karlovarského hotelu Thermal.

Nejen čeští, ale také slovenští, němečtí a rakouští právníci a odborníci v oblasti práva se každoročně setkávají na konferenci Karlovarské právnické dny a v otevřených diskusích projednávají vždy aktuální témata, prolínající se českým i evropským právem a jeho aplikací v praxi. Program letošní XX. konference bude ve znamení principu „effet utile“ demonstrovaného na rozličných případech a v různých právních oblastech i zemích, kdy právě judikatura ESD má či má mít ve značné míře sjednocující přístup a náhled.

Jako samostatný bude zařazen i programový blok, do něhož jsou zapojeny příspěvky k hlubšímu vnitřnímu pochopení změn, které do našeho právního prostředí přináší tolik diskutovaný nový občanský zákoník. Tentokrát však již nikoliv z hlediska diskuse k jeho potřebě nebo úrovni návrhu, avšak z hlediska práce s ním jako s přijatým kodexem. Nový občanský zákoník vyžaduje i hlubší změnu v našem právním myšlení a vědomí, a proto je nejlépe jej diskutovat s těmi, kteří se na jeho vzniku podíleli či při jeho tvorbě oponovali.

Odborná stránka konference je tradičně založena na neformální spolupráci společnosti Karlovarské právnické dny s řadou předních právníků z velké části z Právnické fakulty UK Praha, Právnické fakulty MU Brno, členů NS ČR a dalších ze středoevropských zemí, které tvoří její programové grémium. V grémiu jsou zastoupeni členové České, Německé i Slovenské advokátní komory a odborných právnických nakladatelství. Tito všichni se významně podílejí na vlastní organizaci konference a z podstatné části i na jejích finančních nákladech. Pořádající společnost uděluje za původní autorské právnické dílo a za významný tvůrčí přínos ocenění Autorskou cenu. Tato cena byla již udělena řadě právnických osobností a zároveň autorům významných děl. Autorská cena je udělována na návrhy od význačných osobností právnického života ČR a SR. Jejich počet v současné době narostl na 199 nominovaných. Návrhy na jmenování nominátorů podávají zejména právnické instituce, nejčastěji právnické fakulty, právnická nakladatelství a redakce, a to z řad významných právních teoretiků působících na právnických fakultách, či odborníků z praxe – justice i advokacie. Společnost na základě výsledku ankety mezi odbornou právnickou veřejností dále oceňuje „Prestižní cenou“ nejlepší právnické časopisy. Na základě podnětů právnické veřejnosti je udělováno i ocenění "Pocta judikátu". Autorem cen je tradičně ve světě uznávaný sklářský výtvarník a jeden z nejvýznamnějších českých umělců Mistr Jaromír Rybák. Každá cena má proto svoji jedinečnou uměleckou hodnotu.

Více informací o XX. konferenci včetně přihlášky najdete na webových stránkách www.kjt.cz

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: