Právo pacienta nebýt léčen, je silnější než povinnost léčit – rozhovor s Jolanou Těšinovou

Na březen jsme v rozhovoru oslovili Jolanu Těšinovou, vedoucí autorského kolektivu publikace Medicínské právo, která vychází v březnu v Nakladatelství C. H. Beck. MUDr. Mgr. Jolana Těšinová se specializuje na medicínské právo, kterému se věnuje po celou dobu své praxe. V současné době je přednostkou Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V oblasti medicínského práva vyvíjí vzdělávací, konzultační a publikační činnost.

Právě vychází publikace Medicínské právo, která podává ucelený pohled na složitou oblast medicínského práva. Co bylo pro Vás při přípravě publikace nejobtížnější?
JT: Jednoznačně nejobtížnější bylo napsat učebnici práva srozumitelnou i pro osoby s neprávnickým vzděláním. Velmi nám s kolegy pomohlo, že se již několik let pravidelně věnujeme společnému vzdělávání lékařů i právníků, které spojuje zájem o medicínsko-právní problematiku. Neméně složité potom bylo shrnout uceleně problematiku medicínského práva na čtyřech stech stranách textu. Související oblasti, které nejsou popsány v této publikaci, ale určitě budou zapracovány do dalšího vydání.

Medicínské právo je smíšené (komplexní) právní odvětví zasahující do různých oborů práva. Jaké zásadní informace z Vašeho pohledu tato publikace přináší?
JT: Publikace se zabývá především nejdůležitějšími právními aspekty při poskytování zdravotní péče. Zdůrazňován v celé publikaci je zejména základní a stále ještě ne zcela zdravotnickými pracovníky přijímaný princip, který staví svobodu rozhodování pacienta nad ochranu jeho života a zdraví, a který nejlépe vystihuje citace z nálezu Ústavního soudu ČR: „Právo pacienta nebýt léčen, je silnější než povinnost léčit.“ Pro čtenáře bude zajímavé i srovnání právní úpravy v historickém kontextu, stejně jako i se zahraniční úpravou a judikaturou. Myslím, že čtenáři hlavně ocení ucelený přehled základních i souvisejících aspektů medicínského práva, které, jak bylo řečeno, zasahuje do různých oborů práva, a je složité se v něm orientovat.

Jak byste charakterizovala ústřední vztah medicínského práva, vztah mezi pacientem a lékařem?
JT: Tento vztah prošel v moderních demokratických státech v posledních desetiletích významnou proměnou, která vyústila ve změnu hierarchie hodnot při poskytování zdravotní péče. Primát ochrany života a zdraví byl nahrazen primátem vůle pacienta a jeho důstojnosti. Výsledkem těchto procesů je postupné přijetí partnerského modelu, v němž je mnohem větší důraz položen na pacientovu autonomii. Je deklarováno právo pacienta na svobodné rozhodnutí o všem, co se týká jeho zdraví, zdravotní péče, tělesné integrity a povinnost lékaře všechny diagnostické i léčebné postupy provádět pouze se souhlasem plně informovaného pacienta (až na zákonem stanovené výjimky). Pacient má právo odmítnout navrhovanou léčbu a to i v situaci, kdy se tím vystavuje nebezpečí vážné poruchy zdraví nebo smrti. Vrcholem těchto tendencí je v Evropě, ale i České republice, přijetí Konvence na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny, jež zavazuje smluvní strany k respektování základních moderních práv pacientů. Respekt k autonomii vůle pacienta a jeho právu na sebeurčení je nezvratnou a dnes již právně vynutitelnou tendencí.

Dovolte mi jednu otázku k Vaší profesi. Ve své odborné činnosti se zaměřujete převážně na oblast medicínského práva. Co Vás k Vaší specializaci přivedlo?
JT: Specializace na medicínské právo je v mém případě logickým vyústěním kombinace získaného vzdělání tj. medicíny a práva. Medicínskému právu jsem „propadla“ již v době studií a zůstala mu věrná po celou dobu své dosavadní praxe. Medicínské právo jsem poznávala v době, kdy bylo popelkou mezi ostatními obory práva. Uběhlo pár let a dnes je to dynamické respektované rychle se rozvíjející komplexní právní odvětví (a dodávám, že pro řadu právníků v současné době i obor velmi atraktivní).

Publikace Medicínské právo je určena zejména studentům lékařských a právnických fakult. Komu byste ji dále doporučila?
JT: Dovolím si poopravit Vaše sdělení. Jedná se sice o učebnici, takže to svádí k závěru, že je primárně určena studentům. Hlavním impulsem pro její vytvoření byla nepochybně skutečnost, že studenti medicíny na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde již třetím rokem přednášíme medicínské právo, jehož výuka na Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva je zakončena státní závěrečnou zkouškou, dosud neměli k dispozici žádný vhodný učební text. K sepsání v podstatě první učebnice Medicínského práva nás ale vedly i dlouholeté zkušenosti jak se vzděláváním, tak aplikací medicínského práva v praxi, stejně tak nízká úroveň právního vědomí zdravotnických pracovníků na úrovni postgraduálního i celoživotního vzdělávání, jakož i absence srovnatelné publikace. Proto je tato kniha určena jak studentům lékařských a právnických fakult, tak i lékařům a ostatním zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím své povolání, stejně jako managmentu zdravotnických zařízení, právníkům přicházejícím ve své praxi do styku s medicínským právem, a užitečné informace poskytne i představitelům správních úřadů zabývajícím se problematikou zdravotnictví.

Co byste v souvislosti s vydáním publikace Medicínské právo vzkázala jejím čtenářům?
JT: Dříve než vzkazem, začnu přáním. Osobně bych si velmi přála, aby se publikace pro její čtenáře stala srozumitelným průvodcem nástrahami medicínského práva, aby přispěla ke zvýšení jejich právního vědomí a pomohla jim tak předcházet případným právním důsledkům. A vzkaz čtenářům? Aby více než jednotlivé paragrafy a čísla zákonů vnímali základní principy medicínského práva, základní principy jeho ústředního vztahu, vztahu mezi poskytovatelem zdravotní péče a pacientem, ve kterém hlavními hodnotami jsou život, zdraví, právo na sebeurčení, tedy hodnoty právem garantované a regulované. Ale aby neopomenuli, že právo je sice významný regulátor, ale nemůže citlivé vztahy při poskytování zdravotní péče upravit do všech detailů, důvěru ani respekt člověka k člověku nelze založit právem. Právní normy mohou prostor pro ně pouze posilovat nebo redukovat.

Vydání publikace Medicínské právo je plánováno na polovinu března. Od začátku března si můžete Medicínské právo objednat online v eShopu C. H. Beck.

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: