Přehled změn právních předpisů k 1. 9. 2008

Monitor Sbírky zákonů

 

Přehled změn právních předpisů k 1.9.2008

 
 
POZBYLO ÚČINNOSTI
 

předpis
název předpisu
Poznámka
k datu
61/1996 Sb.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
 
1.9.2008
247/2004 Sb.
Nařízení vlády o provádění některých opatření společných organizací trhu s ovocem a zeleninou a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny
 
1.9.2008
434/2002 Sb.
Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými prostředky
 
1.9.2008
343/2004 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu podle § 5 odst. 5 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
 
1.9.2008
344/2004 Sb.
Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
 
1.9.2008
283/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
 
1.9.2008
247/2007 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví některé požadavky na řídicí a kontrolní systém bank a spořitelních a úvěrních družstev
 
1.9.2008
388/2007 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
 
1.9.2008
392/2007 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
1.9.2008
13/2008 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
 
1.9.2008

 
 
 
NABYLO ÚČINNOSTI
 

předpis
název předpisu
poznámka
k datu
374/2007 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Ustanovení § 52d až § 52i, § 56 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. nabývají účinnosti dnem 1. září 2008.
;Ustanovení § 123e odst. 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb. nabývají účinnosti dnem 1. září 2008.
1.9.2008
379/2007 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ustanovení čl. I bodu 221 pokud se týká § 180g a bodu 223 nabývají účinnosti dnem 1. září 2008.
1.9.2008
247/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
 
1.9.2008
253/2008 Sb.
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 
1.9.2008
254/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 
1.9.2008
259/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 
1.9.2008
274/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
Ustanovení čl. X bodu 20 nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení (1. září 2008).
1.9.2008
305/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ustanovení čl. XVIII a čl. XIX nabývají účinnosti dnem 1. září 2008..
;Ustanovení čl. XX nabývají účinnosti dnem 1. září 2008.
1.9.2008
315/2008 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.
 
1.9.2008
318/2008 Sb.
Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
 
1.9.2008
156/2008 Sb.
Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
Ustanovení části první hlavy II nabývají účinnosti dnem 1. září 2008.
1.9.2008
280/2008 Sb.
Vyhláška o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách
 
1.9.2008
281/2008 Sb.
Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 
1.9.2008
282/2008 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
 
1.9.2008
316/2008 Sb.
Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
 
1.9.2008
322/2008 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 
1.9.2008
323/2008 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
 
1.9.2008
324/2008 Sb.
Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
 
1.9.2008
325/2008 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
 
1.9.2008
264/2008 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
 
1.9.2008

 
 
 
NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY
 

předpis
název předpisu
novelizováno
poznámka
k datu
247/2000 Sb.
Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
374/2007 Sb.
Ustanovení § 52d až § 52i, § 56 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. nabývají účinnosti dnem 1. září 2008.
1.9.2008
361/2000 Sb.
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
374/2007 Sb.
Ustanovení § 123e odst. 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb. nabývají účinnosti dnem 1. září 2008.
1.9.2008
326/1999 Sb.
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
379/2007 Sb.
Ustanovení čl. I bodu 221 pokud se týká § 180g a bodu 223 nabývají účinnosti dnem 1. září 2008.
1.9.2008
127/2005 Sb.
Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
247/2008 Sb.
 
1.9.2008
202/1990 Sb.
Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
455/1991 Sb.
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
21/1992 Sb.
Zákon o bankách
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
337/1992 Sb.
Zákon České národní rady o správě daní a poplatků
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
358/1992 Sb.
Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
523/1992 Sb.
Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
6/1993 Sb.
Zákon České národní rady o České národní bance
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
42/1994 Sb.
Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
87/1995 Sb.
Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
219/1995 Sb.
Devizový zákon
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
85/1996 Sb.
Zákon o advokacii
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
15/1998 Sb.
Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
106/1999 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
363/1999 Sb.
Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
159/2000 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
254/2000 Sb.
Zákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
120/2001 Sb.
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
239/2001 Sb.
Zákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
124/2002 Sb.
Zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
440/2003 Sb.
Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
257/2004 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
284/2004 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
634/2004 Sb.
Zákon o správních poplatcích
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
344/2005 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
444/2005 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
56/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
57/2006 Sb.
Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
70/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
254/2008 Sb.
 
1.9.2008
94/1963 Sb.
Zákon o rodině
259/2008 Sb.
 
1.9.2008
99/1963 Sb.
Občanský soudní řád
259/2008 Sb.
 
1.9.2008
359/1999 Sb.
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
259/2008 Sb.
 
1.9.2008
120/2001 Sb.
Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
259/2008 Sb.
 
1.9.2008
111/2006 Sb.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
259/2008 Sb.
 
1.9.2008
361/2000 Sb.
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
274/2008 Sb.
Ustanovení čl. X bodu 20 nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni vyhlášení (1. září 2008).
1.9.2008
54/1956 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
305/2008 Sb.
Ustanovení čl. XVIII a čl. XIX nabývají účinnosti dnem 1. září 2008..
1.9.2008
32/1957 Sb.
Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách
305/2008 Sb.
Ustanovení čl. XX nabývají účinnosti dnem 1. září 2008.
1.9.2008
695/2004 Sb.
Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
315/2008 Sb.
 
1.9.2008
73/2005 Sb.
Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
62/2007 Sb.
 
1.9.2008
123/2007 Sb.
Vyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
282/2008 Sb.
 
1.9.2008
16/2005 Sb.
Vyhláška o organizaci školního roku
322/2008 Sb.
 
1.9.2008
2/2006 Sb.
Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
323/2008 Sb.
 
1.9.2008
322/2005 Sb.
Vyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách
325/2008 Sb.
 
1.9.2008
320/2003 Sb.
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
264/2008 Sb.
 
1.9.2008

 
 
Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář:
Vyhledávání
Novinky