Soudní rozhledy, 2007, č. 12

Obsah aktuálního čísla časopisu, které vyšlo 21. 12. 2007

SOUDNÍ ROZHLEDY
Měsíčník české, zahraniční  a evropské judikatury

Vydává C. H. BECK, org. složka, 110 00 Praha 1, Řeznická 17, telefon: 225 993 959, fax: 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, ISSN 1211-4405.
Vedoucí redaktor: JUDr. Lukáš Svoboda
Redakční rada: JUDr. František Balák, Michal Bobek, JUDr. Milan Bořek, JUDr. Josef Holejšovský, Mgr. Michal Králík, Ph.D., JUDr. Pavel Molek, JUDr. František Púry, JUDr. Jiří Spáčil, Prof. JUDr. Pavel Šámal, JUDr. Petr Vojtek
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli ve dvou výtiscích a pokud možno i na disketě. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena.  Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 1996 a je zařazen do Seznamu vědeckých recenzovaných časopisů Rady pro vědecký výzkum a vývoj ČR.


K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM JUDIKATURY
Dvořák, J. Zamyšlení nad právní úpravou společného jmění manželů
Fiala, J. Společné jmění manželů a jeho odraz v katastru nemovitostí

ROZHODNUTÍ SOUDŮ ČR – ČÁST CIVILNÍ  
Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních
120. Nejvyšší soud České republiky Možnost nahrazení dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů (§ 24a ZOR) dohodou o vypořádání SJM (§ 150 odst. 1 ObčZ). Účinnost dohody o vypořádání SJM, jejímž předmětem jsou nejen nemovitosti. K promlčení nároku na vyrovnání podílů z vypořádání SJM dohodou manželů, nebyla-li stanovena splatnost
121. Nejvyšší soud České republiky Vrácení daru podle § 630 ObčZ jen jednomu z dárců – manželů po uplynutí tří let po zániku jejich SJM
122. Nejvyšší soud České republiky Společné jmění manželů a pracovní poměr
123. Nejvyšší soud České republiky Bezúčinnost dohody o vypořádání SJM, dotýkající se práv věřitelů. Bezúčinná dohoda, vylučovací žaloba  a vymáhání pohledávky
124. Nejvyšší soud České republiky Zprostředkovatelská smlouva ohledně prodeje majetku v SJM
125. Nejvyšší soud České republiky Zúžení SJM a jeho následné vypořádání
126. Nejvyšší soud České republiky Právo na náhradu za prostředky jednoho manžela vnesené do SJM, jestliže hodnoty za ně pořízené byly již spotřebovány 127. Nejvyšší soud České republiky Obchodní podíl, členský podíl v bytovém družstvu, právo společného nájmu bytu a společné jmění manželů. Prohlášení konkursu, nařízení výkonu rozhodnutí a společné členství manželů v družstvu
128. Nejvyšší soud České republiky Účinky soudního vypořádání SJM úpadce a jeho manžela na práva konkursních věřitelů
129. Nejvyšší soud České republiky Právní úprava vypořádání SJM po jeho zániku prohlášením konkursu. Rozdělování aktiv a pasiv SJM zaniklého prohlášením konkursu mezi manžela a úpadce. Pravidelnost výroku o tzv. vypořádacím podílu

Výběr z judikatury
Výběr z judikatury Nejvyššího soudu ČR k SJM z let 2006 a 2007
Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti civilněprávní

ROZHODNUTÍ SOUDŮ ČR – ČÁST SPRÁVNÍ
Výběr z judikatury
Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví

ROZHODNUTÍ EVROPSKÝCH SOUDŮ A INSTITUCÍ
Evropský soud pro lidská práva – září a říjen 2007

Objednat číslo časopisu
Objednat předplatné 2008
Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář:
Vyhledávání
Novinky