Soudní rozhledy, 2005, č. 9

Obsah aktuálního čísla časopisu, které vyšlo 22. 9. 2005

SOUDNÍ ROZHLEDY
Měsíčník české, zahraniční  a evropské judikatury

Vydává C. H. BECK, org. složka, 110 00 Praha 1, Řeznická 17, telefon: 225 993 959, fax: 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, ISSN 1211-4405.
Vedoucí redaktor: JUDr. Lukáš Svoboda
Redakční rada: JUDr. František Balák, JUDr. Antonín Draštík, JUDr. Jindřich Fastner, JUDr. Josef Holejšovský, JUDr. Ivo Kouřil, JUDr. František Púry, JUDr. Jiří Spáčil, Doc. JUDr. Pavel Šámal, Doc.JUDr. Helena Válková, JUDr. Petr Vojtek
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli ve dvou výtiscích a pokud možno i na disketě. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena.  Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 1996 a je zařazen do Seznamu vědeckých recenzovaných časopisů Rady pro vědecký výzkum a vývoj ČR.


K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM JUDIKATURY
Pospíšil, P. Judikatura Nejvyššího správního soudu: daňové řízení
 
ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
105. Ústavní soud České republiky K možné kolizi zájmů zástupce a zastoupeného – justiční čekatel jako opatrovník osoby neznámého pobytu

ROZHODNUTÍ SOUDŮ ČR – ČÁST CIVILNÍ  
Rozhodnutí procesní
106. Nejvyšší soud České republiky Procesní rozhodnutí správního orgánu a pravomoc soudu k řízení podle páté části OSŘ. Rozhodnutí o návrhu na obnovu správního řízení o vydání nemovitosti v restituci a pravomoc soudu k řízení podle páté části OSŘ
107. Okresní soud v Děčíně K otázce vyloučení soudního exekutora před nařízením exekuce a k dalšímu procesnímu postupu exekučního soudu

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních
108. Nejvyšší soud České republiky Vypořádání BSM, soukromá lékařská praxe a podnik. BSM a podnik jednoho z manželů. BSM a vypořádání nákladů na pořízení provozovny v budově patřící třetí osobě. BSM a leasing pro podnikajícího manžela
109. Krajský soud v Ostravě Zásah do osobnostních práv rozhodnutím samosprávné nepolitické stavovské  organizace
110. Krajský soud v Ústí nad Labem K rozhodování o mimořádném zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění nad stanovené nejvyšší výměry odškodnění

Rozhodnutí ve věcech obchodních
111. Vrchní soud v Praze Převod směnky na řad

Rozhodnutí ve věcech rodinněprávních
112. Krajský soud v Hradci Králové Styk dítěte s prarodiči

ROZHODNUTÍ SOUDŮ ČR – ČÁST TRESTNÍ
Rozhodnutí procesní
113. Vrchní soud v Praze  K účinnosti rekognice jako důkazu. K pokračování v trestném činu. K mimořádnému snížení trestu odnětí svobody
114. Vrchní soud v Praze K uložení pořádkové pokuty
115. Vrchní soud v Olomouci Ke vztahu agraciačního a následného dovolacího rozhodnutí

Výběr z judikatury
Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti trestněprávní

ROZHODNUTÍ SOUDŮ ČR – ČÁST SPRÁVNÍ
Rozhodnutí z oblasti daňové
116. Krajský soud v Ostravě Líh jako předmět spotřební daně. K nicotnosti rozhodnutí celního orgánu

Výběr z judikatury
Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti správní

ROZHODNUTÍ SOUDŮ CIZÍCH STÁTŮ
SRN: Vrchní zemský soud v Celle Spoluzavinění spolujezdce ve vztahu k řidiči pod vlivem alkoholu

ROZHODNUTÍ EVROPSKÝCH SOUDŮ A INSTITUCÍ
Soudní dvůr Evropských společenství Komise pro hospodářskou soutěž není soudním orgánem ve smyslu článku 234 SES

Objednat číslo časopisu
Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář:
Vyhledávání
Novinky