Právní rozhledy, 2009, č. 18

Obsah čísla časopisu, které vyšlo 21.9.2009

 

PRÁVNÍ ROZHLEDY
Časopis pro všechna právní odvětví 
 
Vydává nakladatelství C. H. Beck, org. složka, 110 00 Praha 1, Řeznická 17, tel. 225 993 969, fax 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, ISSN 1210-6410
Vedoucí redaktorka: Prof. JUDr. Helena Válková
Redakční rada: JUDr. Petr Bohata, Prof. JUDr. Dušan Hendrych, JUDr. Karel Kratina, Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, JUDr. Tomáš Linhart, JUDr. Jindřiška Munková, Doc. JUDr. Stanislav Plíva, Prof. JUDr. Pavel Šámal, JUDr. Ivana Štenglová, Prof. JUDr. Jiří Švestka, Prof. JUDr. Helena Válková, Prof. Dr. Rainer Arnold
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli ve dvou výtiscích a pokud možno i na disketě. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
 
 
AKTUALITA
Mlsna, P.: Novela Ústavy ČR – rozpuštění Poslanecké sněmovny
 
ČLÁNKY
Tichý L., Balarin, J.: Představuje protiprávní rozsudek vždy překážku věci rozsouzené?
Dvořák, T.: Potíže s pozemky aneb malý pokus o výklad právní úpravy pozemků podle zákona č. 72/1994 Sb
Veselý, J.: Námitkové řízení ve věcech důchodového pojištění
 
DISKUSE
Handlar, J.: Vzdání se práv, která mohou v budoucnu teprve vzniknout, podle § 574 odst. 2 ObčZ
Bryxová, V.: Věc nemovitá – zboží při prodeji v obchodě?
Jamborová, K.: K rozpuštění shromáždění na místě
 
JUDIKATURA
SOUDY ČR
Nejvyšší správní soud: K (důslednému) soudnímu přezkumu a posouzení důvodů zákazu shromáždění vydaného obecním úřadem
Nejvyšší soud České republiky: Jednostranné zvýšení nájemného v domě v podílovém spoluvlastnictví
Vrchní soud v Praze: Rozlišování mezi členstvím a funkcí v představenstvu družstva (akciové společnosti) z hlediska obchodního zákoníku
 
EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Evropský soudní dvůr: Uznávání soudních rozhodnutí v rozvodových věcech
 
LEGISLATIVA
Pravidelná příloha
Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář:
Vyhledávání
Novinky