Soudní rozhledy, 2010, č. 10

Obsah aktuálního čísla časopisu, které vychází 26. 10. 2010.

SOUDNÍ ROZHLEDY
Měsíčník české, evropské a zahraniční judikatury

Vydává C. H. BECK, org. složka, 110 00 Praha 1, Řeznická 17, telefon: 225 993 959, fax: 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www. beck.cz, ISSN 1211-4405.
Vedoucí redaktor: JUDr. Lukáš Svoboda
Redakční rada: JUDr. František Balák, Michal Bobek, JUDr. Milan Bořek, JUDr. Josef Holejšovský, Mgr. Michal Králík, Ph.D., JUDr. Pavel Molek, JUDr. František Púry, JUDr. Jiří Spáčil, Prof. JUDr. Pavel Šámal, JUDr. Petr Vojtek
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v jednom výtisku a elektronické podobě. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 1996 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.


K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM JUDIKATURY
Svoboda, K. Chceme legální nebo arbitrární pořádek?

ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
92. Ústavní soud České republiky K zákazu neúměrného rozšiřování trestní represe. Naplnění subjektivní stránky trestného činu dovozené jen ze vzniku škody na hodnotě chráněné trestním zákonem (újma na zdraví)

ROZHODNUTÍ SOUDŮ ČR – ČÁST CIVILNÍ
Rozhodnutí procesní
93. Nejvyšší soud České republiky Věcná legitimace ve sporech o určení, že předmět smlouvy, který byl zcizen, je ve společném jmění prodávajících
94. Nejvyšší soud České republiky Naléhavý právní zájem Pozemkového fondu ČR na určení vlastnictví státu k pozemku. Převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu a prodlení nabyvatele
95. Nejvyšší soud České republiky Naléhavý právní zájem a předběžné otázky

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních
96. Nejvyšší soud České republiky K prohlášení podílového spoluvlastníka, že nebude uplatňovat předkupní právo
97. Nejvyšší soud České republiky Ztížení možnosti řádného šetření okolností k uplatnění regresního nároku pojistitelem
98. Nejvyšší soud České republiky Vymezení obecně prospěšné služby ve vztahu k živnostenskému zákonu a kritérium podrobnosti při vymezení podmínek pro poskytování obecně prospěšných služeb

Rozhodnutí ve věcech obchodních
99. Nejvyšší soud České republiky K oprávnění společnosti odepřít statutárnímu orgánu poskytnutí finanční kompenzace sjednané za dodržení konkurenční doložky

ROZHODNUTÍ SOUDŮ ČR – ČÁST SPRÁVNÍ
100. Krajský soud v Ústí nad Labem K uplatňování nároků na vrácení spotřební daně za spotřebované topné oleje daňovými subjekty

Výběr z judikatury
Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti správního soudnictví

ROZHODNUTÍ EVROPSKÝCH SOUDŮ A INSTITUCÍ
Soudní dvůr EU Bolbol: K vyloučení tzv. „palestinských uprchlíků“ z působnosti Úmluvy o právním postavení uprchlíků
Evropský soud pro lidská práva – červenec a srpen 2010

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář:
Vyhledávání
Novinky