Soudní rozhledy, 2008, č. 11

Obsah čísla časopisu, které vyšlo 21. 11. 2008

SOUDNÍ ROZHLEDY
Měsíčník české, evropské a zahraniční judikatury

Vydává C. H. BECK, org. složka, 110 00 Praha 1, Řeznická 17, telefon: 225 993 959, fax: 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, ISSN 1211-4405.
Vedoucí redaktor: JUDr. Lukáš Svoboda
Redakční rada: JUDr. František Balák, Michal Bobek, JUDr. Milan Bořek, JUDr. Josef Holejšovský, Mgr. Michal Králík, Ph.D., JUDr. Pavel Molek, JUDr. František Púry, JUDr. Jiří Spáčil, Prof. JUDr. Pavel Šámal, JUDr. Petr Vojtek
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli ve dvou výtiscích a pokud možno i na disketě. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 1996 a je zařazen do Seznamu vědeckých recenzovaných časopisů Rady pro vědecký výzkum a vývoj ČR.


K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM JUDIKATURY
Tauber, M. Judikatura Nejvyššího správního soudu: ochranné známky II.

ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
101. Ústavní soud České republiky K nepoužitelnosti výslechu policisty ve vztahu k jím sepsanému úředními záznamu

ROZHODNUTÍ SOUDŮ ČR – ČÁST CIVILNÍ
Rozhodnutí procesní
102. Nejvyšší soud České republiky Naléhavý právní zájem na určení vlastnictví v případě šikanózního výkonu práva. K šikanóznímu výkonu práva při podání žaloby na určení vlastnického práva
103. Nejvyšší soud České republiky Usnesení obsahující výzvu žalovanému k vyjádření ve věci. Žalovaný a povinnost tvrzení
104. Vrchní soud v Praze Poplatková moderace a riziko z obchodu

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních
105. Nejvyšší soud České republiky Negatorní žaloba na odstranění stavebních prací a žaloba na vypořádání neoprávněné stavby
106. Nejvyšší soud České republiky Promlčení práva na zúžení SJM soudem. Zamítnutí žaloby na zúžení SJM podle § 148 odst. 2 ObčZ ze závažných důvodů
107. Nejvyšší soud České republiky Odpovědnost nájemce za škodu při nevrácení odcizeného předmětu nájmu
108. Nejvyšší soud České republiky Moderace u odpovědnosti ze nevrácení vypůjčené věci
109. Nejvyšší soud České republiky K opětovnému vzniku zaniklého restitučního nároku prostřednictvím ustanovení občanského zákoníku o dobrých mravech. Vyloučení účinků kogentní právní normy na vznik. Změnu a zánik právního vztahu prostřednictvím ustanovení občanského zákoníku o dobrých mravech

Rozhodnutí ve věcech obchodních
110. Nejvyšší soud České republiky K zániku práva objednatele zadržet si část ceny díla
111. Vrchní soud v Praze Podmínky, za nichž je rejstříkový soud povinen rozhodnout o navržených zápisech do obchodního rejstříku. Míra přezkumu rejstříkového soudu

Výběr z judikatury
Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti civilněprávní

ROZHODNUTÍ SOUDŮ ČR – ČÁST SPRÁVNÍ
112. Krajský soud v Ústí nad Labem K výkonu činnosti správce konkursní podstaty (insolvenčního správce) ve vztahu k účasti na důchodovém pojištění
113. Krajský soud v Hradci Králové Řízení ve věcech služebního poměru. Výrok rozhodnutí o kázeňském přestupku příslušníka bezpečnostního sboru. Zánik odpovědnosti za kázeňský přestupek

ROZHODNUTÍ EVROPSKÝCH SOUDŮ A INSTITUCÍ
Soudní dvůr ES – září 2008

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář:
Vyhledávání
Novinky