Soudní rozhledy, 2008, č. 5

Obsah aktuálního čísla časopisu, které vyšlo 26. 5. 2008

 

SOUDNÍ ROZHLEDY
Měsíčník české, zahraniční a evropské judikatury
 
Vydává C. H. BECK, org. složka, 110 00 Praha 1, Řeznická 17, telefon: 225 993 959, fax: 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, ISSN 1211-4405.
Vedoucí redaktor: JUDr. Lukáš Svoboda
Redakční rada: JUDr. František Balák, Michal Bobek, JUDr. Milan Bořek, JUDr. Josef Holejšovský, Mgr. Michal Králík, Ph.D., JUDr. Pavel Molek, JUDr. František Púry, JUDr. Jiří Spáčil, Prof. JUDr. Pavel Šámal, JUDr. Petr Vojtek
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli ve dvou výtiscích a pokud možno i na disketě. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 1996 a je zařazen do Seznamu vědeckých recenzovaných časopisů Rady pro vědecký výzkum a vývoj ČR. 
  
 
K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM JUDIKATURY
Hrůšová, K. Judikatura Nejvyššího správního soudu: Opatření obecné povahy
Záhumenský, D. Pohled středoevropských ústavních soudů na otázku zbavování způsobilosti
 
ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
43. Ústavní soud České republiky K povinnosti podrobit se v řízení o určení otcovství odběru vzorků DNA a možnosti uložit pořádkovou pokutu dle § 53 OSŘ
44. Ústavní soud České republiky K odpovědnosti znalce za škodu způsobenou v důsledku znaleckého posudku nerespektujícího předpisy o oceňování majetku
45. Ústavní soud České republiky Určení výše odměny za zastupování advokátem v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví podle ustanovení právního předpisu o mimosmluvní odměně
 
ROZHODNUTÍ SOUDŮ ČR – ČÁST CIVILNÍ 
Rozhodnutí procesní
46. Nejvyšší soud České republiky Písemný právní úkon a jednání za jiného. Příslušnost soudu a spojení věcí 
47. Nejvyšší soud České republiky Aktivní věcná legitimace k podání návrhu na určení neplatnosti usnesení členské schůze družstva o vyloučení manželů – společných členů družstva a účastenství v tomto řízení
48. Nejvyšší soud České republiky Posouzení stanovení obvyklé ceny pro určení výše vypořádacího podílu v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Přípustnost dovolání opírající se o námitku nesprávného stanovení obvyklé ceny
49. Vrchní soud v Praze Ke schopnosti soudce čelit vyšší míře kritiky ze strany účastníků a zástupců. K rozhodování o námitce podjatosti soudce
 
Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních
50. Nejvyšší soud České republiky K určení výše nároku na náhradu nemajetkové újmy za neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti v penězích
51. Nejvyšší soud České republiky Darovací smlouva uzavřená oběma stranami za účelem poškození věřitele a odporovatelnost. Absolutní neplatnost právního úkonu a dokazování
52. Nejvyšší soud České republiky K reálné dělitelnosti pozemků při omezení užívání oproti dosavadnímu stavu. Přípustnost dovolání při závěru o reálné dělitelnosti konkrétní věci
 
Rozhodnutí ve věcech obchodních
53. Nejvyšší soud České republiky Zamítnutí návrhu na zápis likvidátora do obchodního rejstříku pro překážku výkonu funkce, která nastala až poté, co byl likvidátorem jmenován
54. Nejvyšší soud České republiky Vklad podniku do obchodní společnosti jako právní skutečnost, s níž je spojován převod (přechod) práva ve smyslu § 107a odst. 1 OSŘ
 
Výběr z judikatury
Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti civilněprávní
 
ROZHODNUTÍ EVROPSKÝCH SOUDŮ A INSTITUCÍ
Soudní dvůr Evropských společenství Kempter: upřesnění podmínek pro prolomení pravomocného správního rozhodnutí pro rozpor s komunitárním právem
Soudní dvůr ES – únor a březen 2006
 
 
 
Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář:
Vyhledávání
Novinky