Právní rozhledy, 2010, č. 8

Obsah aktuálního čísla čtrnáctideníku, které vychází 27. 4. 2010.

PRÁVNÍ ROZHLEDY
Časopis pro všechna právní odvětví

Vydává nakladatelství C. H. Beck, org. složka, 110 00 Praha 1, Řeznická 17, tel. 225 993 969, fax 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www.beck.cz, ISSN 1210-6410
Vedoucí redaktorka: Prof. JUDr. Helena Válková
Redakční rada: JUDr. Petr Bohata, Prof. JUDr. Dušan Hendrych, JUDr. Karel Kratina, Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, JUDr. Tomáš Linhart, JUDr. Jindřiška Munková, Doc. JUDr. Stanislav Plíva, Prof. JUDr. Pavel Šámal, JUDr. Ivana Štenglová, Prof. JUDr. Jiří Švestka, Prof. JUDr. Helena Válková, Prof. Dr. Rainer Arnold
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě a v jednom výtisku. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 1993 a je zařazen do Seznamu vědeckých recenzovaných časopisů Rady pro vědecký výzkum a vývoj ČR.ČLÁNKY
Kovařík, Z. K dokazování o pravosti podpisu směnky
Čermák, J. Ochrana autorského práva v prostředí peer to peer sítí typu BitTorrent s přihlédnutím k rozsudku ve věci The Pirate Bay
Petrlík, D. Jednoduchý návod rychlého použití práva Evropské unie v soudní a správní praxi

DISKUSE
Mikeš, J., Švestka, J. Znovu k zákonnému předkupnímu právu podílových spoluvlastníků
Pelech, J. Pár poznámek k promlčení zástavního práva a jím zajištěné pohledávky z pohledu de lege lata a de lege ferenda

JUDIKATURA
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky K přiměřené aplikaci úpravy mandátní smlouvy o odměňování na vztah, z něhož vychází udělení prokury
Nejvyšší soud České republiky Dohoda, že leasingový nájemce je povinen uhradit v případě ukončení leasingové smlouvy pronajímateli ztrátu z prodeje předmětu leasingu
Nejvyšší soud České republiky Smluvní pokuta a příslušenství pohledávky. Moderace (snížení) smluvní pokuty bez návrhu a „nová skutečnost“

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ
SRN: Spolkový soudní dvůr Reklamní soutěž pro zprostředkující advokáty, daňové poradce a auditory – zimní akce

LEGISLATIVA
Pravidelná příloha

Objednat předplatné 2010

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář:
Vyhledávání
Novinky