Obchodněprávní revue, 2012, č. 2

Obsah čísla časopisu, které vychází 10. 2. 2012.

OBCHODNĚPRÁVNÍ REVUE
Odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů


Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 110 00 Praha 1, Řeznická 17, telefon: 225 993 959, fax: 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www.beck.cz, ISSN 1213-5313.
Vedoucí redaktorka: Mgr. Eva Jasná
Redakční rada: JUDr. Josef Barák, prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., prof. JUDr. Jan Dědič, prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LLM., doc. JUDr. Ivana Štenglová
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě a jednom výtisku. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 2009 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

ČLÁNKY
Černá, S. Může být neplatné započtení alespoň uznáním závazku?
Holejšovský, J. Formuláře pro zápis do obchodního rejstříku – včera a dnes

DISKUSE
Kolesár, P., Havel, B. Něco málo k hysterii okolo (staro)nové návrhové povinnosti pro předlužení

K REKODIFIKACI OBCHODNÍHO PRÁVA
Lasák, J. Akciová společnost na prahu rekodifikace: základní novinky

Z LEGISLATIVY
Beran, J. Platební styk ve světle nového občanského zákoníku
Mišúr, P. Evropská komise předložila ambiciózní legislativní plán na rok 2012

JUDIKATURA
Nejvyšší soud České republiky Zahájení rozhodčího řízení a jeho vliv na běh promlčecí doby zástavního práva zajišťujícího pohledávku z obchodního vztahu. Promlčení zástavního práva a promlčení jím zajištěné pohledávky z obchodního vztahu
Nejvyšší soud České republiky Ujednání o změně díla a změna jeho ceny
Soudní dvůr EU Právo majitele zakázat nepovolené užívání jeho ochranné známky

RECENZE
Bejček, J. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu

MONITOR ZMĚN
Přehled změn vybraných právních předpisů v období od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2012

Objednat předplatné 2012


Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář:
Vyhledávání
Novinky