Obchodněprávní revue, 2010, č. 8

Obsah aktuálního čísla časopisu, které vychází 10. 8. 2010.

OBCHODNĚPRÁVNÍ REVUE
Odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů


Vydává nakladatelství C. H. Beck, org. složka, 110 00 Praha 1, Řeznická 17, telefon: 225 993 959, fax: 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, ISSN 1213-5313.
Vedoucí redaktorka: Mgr. Eva Jasná
Redakční rada: JUDr. Josef Barák, prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., prof. JUDr. Jan Dědič, prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LLM., doc. JUDr. Ivana Štenglová
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě a jednom výtisku. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 2009 a je zařazen do Seznamu vědeckých recenzovaných časopisů Rady pro vědecký výzkum a vývoj ČR.


ČLÁNKY
Černá, S. Výbory pro audit v zahraničních a tuzemských akciových společnostech
Zítek, A. Vlastnictví bytů a nebytových prostor v České republice de lege ferenda

Z LEGISLATIVY
Faulhamerová, Z. Reforma uspořádání dohledu nad finančním trhem v EU
Mišúr, P. Evropská komise předložila návrh nařízení o překladu pro patent EU

JUDIKATURA
Nejvyšší soud České republiky Zástavní smlouva. Právnická osoba jako osoba blízká pro účely § 196a ObchZ. Hlasování člena představenstva na valné hromadě. Podmínky obvyklé v obchodním styku podle § 196a ObchZ
Vrchní soud v Praze Nemožnost vyslovit neplatnost usnesení valné hromady akciové společnosti
Evropský soudní dvůr K výhradě vlastnictví ke zboží, nacházejícímu se na území státu, v němž je ohledně kupujícího vedeno insolvenční řízení, uplatněné prodávajícím žalobou u soudu jiného státu (German Graphics)

MONITOR ZMĚN
Přehled změn vybraných právních předpisů v období od 1. 7. 2010 do 31. 7. 2010


Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář:
Vyhledávání
Novinky