Obchodněprávní revue, 2012, č. 7–8

Obsah letního dvoučísla časopisu, které vychází 11. 7. 2012.

OBCHODNĚPRÁVNÍ REVUE
Odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů


Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 110 00 Praha 1, Řeznická 17,
telefon: 225 993 959, fax: 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www.beck.cz, ISSN 1213-5313.
Vedoucí redaktorka: Mgr. Eva Jasná
Redakční rada: JUDr. Josef Barák, prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., prof. JUDr. Jan Dědič, prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LLM., doc. JUDr. Ivana Štenglová
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě a jednom výtisku. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 2009 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

ČLÁNKY
Černá, S. O akciích s rozdílnou vahou hlasů v budoucím českém akciovém právu
Urbancová, B. Povinnosti českých bank a spořitelních a úvěrních družstev v souvislosti s účastí na procesu sekuritizace aktiv

K REKODIFIKACI OBCHODNÍHO PRÁVA
Ronovská, K. Nadace (a trusty) v kontinentální Evropě – pohled funkcionální
Havel, B. Postřehy k odvozené (reflexní) škodě na podílu v korporaci ve světle nového občanského zákoníku

Z LEGISLATIVY
Králík, A. Nová evropská úprava evropských fondů rizikového kapitálu a evropských fondů sociálního podnikání
Mišúr, P. Evropská komise se přihlásila k regulaci tzv. stínového bankovnictví
Kodifikace smlouvy o úvěru na bydlení se přiblížila schválení v Evropském parlamentu
Usnesení Evropského parlamentu ke změně nařízení Řím II

JUDIKATURA
Nejvyšší soud České republiky Posuzování souladu výše smluvené sazby úroků z prodlení s dobrými mravy
Nejvyšší soud České republiky Promlčení zástavního práva a obchodní vztah
Nejvyšší soud České republiky Instruktážní povinnost prodejce podle zákona na ochranu spotřebitele
Vrchní soud v Praze Účastenství v řízení o určení výše obchodního podílu společníka v s. r. o.
Vrchní soud v Praze Nemožnost smluvní dispozice o nevyplacení části zisku veřejné obchodní společnosti
Vrchní soud v Praze Vyloučení jmenování osoby likvidátora soudem dle § 71 odst. 2 ObchZ
Soudní dvůr EU Žádost veřejného zadavatele o objasnění nabídky
Soudní dvůr EU Minimální základní kapitál koncesionářské společnosti
Soudní dvůr EU Stát jednající jako akcionář

MONITOR ZMĚN
Přehled změn vybraných právních předpisů v období od 1. 6. 2012 do 30. 6. 2012


Objednat předplatné 2012

Objednat předplatné 2. pololetí 2012


Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: