Obchodněprávní revue, 2012, č. 4

Obsah čísla časopisu, které vychází 10. 4. 2012.

OBCHODNĚPRÁVNÍ REVUE
Odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů


Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 110 00 Praha 1, Řeznická 17, telefon: 225 993 959, fax: 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www.beck.cz, ISSN 1213-5313.
Vedoucí redaktorka: Mgr. Eva Jasná
Redakční rada: JUDr. Josef Barák, prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., prof. JUDr. Jan Dědič, prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LLM., doc. JUDr. Ivana Štenglová
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě a jednom výtisku. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 2009 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

ČLÁNKY
Hajn, P. Televizní reklama a právo proti nekalé soutěži
Podškubka, T., Skálová, J. Novinky týkající se znaleckých posudků v novele zákona o přeměnách

K REKODIFIKACI OBCHODNÍHO PRÁVA
Kožiak, J. Pravidlo podnikatelského úsudku v návrhu zákona o obchodních korporacích (a zahraničních právních úpravách)

Z LEGISLATIVY
Doležalová, D. K návrhu nového nařízení o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů
Mišúr, P. Evropská komise přijala návrh nařízení o statutu evropské nadace pro správu a řízení společností

JUDIKATURA
Nejvyšší soud České republiky Vazba povinnosti statutárního orgánu k náhradě škody k podniku při jeho převodu
Nejvyšší soud České republiky Platnost smlouvy týkající se převáděného majetku podléhajícího § 196a odst. 3 ObchZ při dodatečném (až po schválení převodu valnou hromadou) vyhotovení posudku znalce jmenovaného soudem. Důsledky porušení povinnosti stanovit hodnotu převáděného majetku podléhajícího § 196a odst. 3 ObchZ na základě posudku znalce jmenovaného soudem
Soudní dvůr EU Sektorový zákaz provozu nákladních vozidel jako omezení volného pohybu zboží

MONITOR ZMĚN
Přehled změn vybraných právních předpisů v období od 1. 3. 2012 do 31. 3. 2012

Objednat předplatné 2012

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: