Obchodněprávní revue, 2011, č. 7

Obsah čísla časopisu, které vychází 10. 7. 2011.

OBCHODNĚPRÁVNÍ REVUE
Odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů


Vydává nakladatelství C. H. Beck, org. složka, 110 00 Praha 1, Řeznická 17, telefon: 225 993 959, fax: 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www.beck.cz, ISSN 1213-5313.
Vedoucí redaktorka: Mgr. Eva Jasná
Redakční rada: JUDr. Josef Barák, prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., prof. JUDr. Jan Dědič, prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LLM., JUDr. Ivana Štenglová
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě a jednom výtisku. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 2009 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.


ČLÁNKY
Hajn, P. Zjevné i méně zřejmé změny v českém právu proti nekalé soutěži
Vymazal, L. K některým otázkám zastavitelnosti obchodního podílu

DISKUSE
Kolesár, P., Havel, B. Přípustnost tzv. předbalené reorganizace bez návrhu či proti vůli dlužníka

Z LEGISLATIVY
Šovar, J. K novým kolizním ustanovením o cenných papírech
Mišúr, P. Návrh Komise na společný evropský základ daně z příjmu právnických osob se setkává s (ne)očekávaným odmítnutím

JUDIKATURA
Nejvyšší soud České republiky Výklad pojmu „obchodní zvyklost“. Obvyklé porušování právních povinností a obchodní zvyklost
Nejvyšší soud České republiky Nevymáhání pohledávky a jednání s péčí řádného hospodáře
Nejvyšší soud České republiky Přezkum schváleného transformačního projektu soudem
Soudní dvůr EU Územní působnost zákazu porušování práv z ochranné známky Společenství

INFORMACE
Lisse, L. Rozhodování rozhodce (nejen) podle zásad spravedlnosti

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: