Právní rozhledy, 2013, č. 1

Obsah čísla čtrnáctideníku, které vychází 10. 1. 2013.

PRÁVNÍ ROZHLEDY
Časopis pro všechna právní odvětví

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 110 00 Praha 1, Jungmannova 34, tel. 273 139 210, fax 273 139 245, e-mail: lektorat@beck.cz, www.beck.cz, ISSN 1210-6410
Vedoucí redaktorka: JUDr. Iva Krausová
Redakční rada: předsedkyně Prof. JUDr. Helena Válková, Michal Bobek, JUDr. Petr Bohata, Prof. JUDr. Karel Eliáš, Prof. JUDr. Dušan Hendrych, Prof. JUDr. Milana Hrušáková, Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, JUDr. Tomáš Linhart, Doc. JUDr. Stanislav Plíva, Prof. JUDr. Pavel Šámal, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, Prof. JUDr. Jiří Švestka
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Došlé příspěvky jsou projednávány redakční radou časopisu na základě recenzních posudků. Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě a v jednom výtisku. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 1993 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Předplatné lze objednat zde.


ČLÁNKY
Korbel, F., Prudíková, D. Velké změny exekučního práva od 1. ledna 2013
Chromčáková, M. Ochrana pokojného stavu a (nejen) nový občanský zákoník
Lokajíček, J. Zásady poctivého obchodního styku

DISKUSE
Pauknerová, M., Pfeiffer, M. Mezinárodní mediace a české právo
Bílková, J. Soudní ochrana členů zájmových sdružení právnických osob podle § 20f ObčZ

K REFORMĚ SOUKROMÉHO PRÁVA
Tégl, P. Úplatnost nabytí věcného práva jako podmínka fungování materiální publicity veřejných seznamů v novém občanském zákoníku

JUDIKATURA
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Řešení neshod o stavebních úpravách domu mezi manžely
Nejvyšší soud České republiky Stanovení osoby „dědice“ obchodního podílu samotnou společností
Nejvyšší soud České republiky Spor o vyklizení nemovitosti v rozhodčím řízení

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ
Rakousko: Nejvyšší soudní dvůr Odpovědnost advokáta v případě opomenutí navrhnout důkaz

LEGISLATIVA
Pravidelná příloha

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: