Právní rozhledy, 2012, č. 13–14

Obsah letního dvoučísla čtrnáctideníku, které vychází 13. 7. 2012.

PRÁVNÍ ROZHLEDY
Časopis pro všechna právní odvětví

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 110 00 Praha 1, Řeznická 17, tel. 225 993 969, fax 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www.beck.cz, ISSN 1210-6410
Vedoucí redaktorka: Prof. JUDr. Helena Válková
Redakční rada: Michal Bobek, JUDr. Petr Bohata, Prof. JUDr. Dušan Hendrych, Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, JUDr. Tomáš Linhart, Doc. JUDr. Stanislav Plíva, Prof. JUDr. Pavel Šámal, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, Prof. JUDr. Jiří Švestka, Prof. JUDr. Helena Válková
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě a v jednom výtisku. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 1993 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.


AKTUALITA
Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi

ČLÁNKY
Hruda, O. Náhrada škody (nejen) ve věcech nekalé soutěže I. – předvídatelnost škody, zavinění rušitele a spoluzavinění poškozeného
Zatloukal, T., Krupičková, L. Trochu jiný pohled na přezkumné řízení daňové
Bahýlová, L., Kadečka, S. Ochranná hluková pásma letišť v „pološeru“ právní úpravy
Bílková, V. Právní úprava postavení soukromých vojenských a bezpečnostních společností

DISKUSE
Hrnčář, J. Bytová sebeobrana aneb jak (vy)řešit problematické soužití v bytovém domě
Podivínová, M. Od dohody o nájemném po jeho soudní a zákonnou regulaci
Kotrady, P. Několik úvah k rozhodování o způsobilosti k právním úkonům

NAD NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM
Nonnemann, F. Právní úprava ochrany osobnosti v novém občanském zákoníku a její vztah k ochraně osobních údajů

JUDIKATURA
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Aplikace § 107 odst. 3 ObčZ v obchodních závazkových vztazích
Nejvyšší soud České republiky Dědění podílu ve veřejné obchodní společnosti
Nejvyšší soud České republiky Změna smlouvy uzavřené formou notářského zápisu. Odchýlení se od dohody o zúžení SJM
Nejvyšší soud České republiky Negatorní žaloba a správní rozhodnutí jako obrana proti ní; lyžařský vlek na cizím pozemku
Nejvyšší soud České republiky Střet provozů při předjíždění vlevo odbočujícího vozidla zleva

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Evropský soud pro lidská práva Zákaz incestního chování

DOKUMENTY A INFORMACE
Pořadatelé konference Karlovarské právnické dny získali ocenění za přínos pro rozvoj právní vědy

LEGISLATIVA
Pravidelná příloha

Objednat předplatné 2012

Objednat předplatné 2. pololetí 2012

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: