Právní rozhledy, 2012, č. 12

Obsah čísla čtrnáctideníku, které vychází 22. 6. 2012.

PRÁVNÍ ROZHLEDY
Časopis pro všechna právní odvětví

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 110 00 Praha 1, Řeznická 17, tel. 225 993 969, fax 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www.beck.cz, ISSN 1210-6410
Vedoucí redaktorka: Prof. JUDr. Helena Válková
Redakční rada: Michal Bobek, JUDr. Petr Bohata, Prof. JUDr. Dušan Hendrych, Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, JUDr. Tomáš Linhart, Doc. JUDr. Stanislav Plíva, Prof. JUDr. Pavel Šámal, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, Prof. JUDr. Jiří Švestka, Prof. JUDr. Helena Válková
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě a v jednom výtisku. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 1993 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.


AKTUALITA
O zákonu zajišťujícím provedení přímé volby prezidenta republiky

ČLÁNKY
Doležalová, M., Van Leynseele, P. Mediace v právním prostředí
Morávek, J. Pořizování audio záznamu (ne novinářskou) veřejností v občanském soudním řízení
Doležal, A. Postoupení pohledávky a lékařské tajemství
Mates, P. Požadavek předvídatelnosti ve správním právu

DISKUSE
Štraus, J. Bytová družstva a zákon o obchodních korporacích
Lehovec, J. Institut obmeškaného vydražitele v občanském soudním řádu
Bartoš, J. Opravdu potřebujeme samostatný zákon o nesporných řízeních?

NAD NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM
Tégl, P. Lex commissoria, pactum antichreticum etc. ad libitum? (O zapovězených ujednáních v zástavních smlouvách dle nového občanského zákoníku)

JUDIKATURA
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Výklad pojmu vitium artis. Charakter otázky standardu náležité zdravotní péče
Nejvyšší soud České republiky Lhůta pro poskytnutí ochrany pokojnému stavu; důsledky dlouhotrvajícího řízení

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Evropský soud pro lidská práva Stereotypizace Romů

LEGISLATIVA
Pravidelná příloha

Objednat předplatné 2012

Objednat předplatné 2. pololetí 2012

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: