Obchodněprávní revue, 2012, č. 6

Obsah čísla časopisu, které vychází 11. 6. 2012.

OBCHODNĚPRÁVNÍ REVUE
Odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů


Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 110 00 Praha 1, Řeznická 17,
telefon: 225 993 959, fax: 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www.beck.cz, ISSN 1213-5313.
Vedoucí redaktorka: Mgr. Eva Jasná
Redakční rada: JUDr. Josef Barák, prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., prof. JUDr. Jan Dědič, prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr., prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LLM., doc. JUDr. Ivana Štenglová
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě a jednom výtisku. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 2009 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

ČLÁNKY
Broulík, J. Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko
Pauknerová, M. Tři pohledy na mezinárodní kupní smlouvu: Vídeňská úmluva OSN, Nařízení Řím I a Společné evropské právo kupní smlouvy

K REKODIFIKACI OBCHODNÍHO PRÁVA
Vrba, M. Zákonné ručení společníků společnosti s ručením omezeným podle zákona o obchodních korporacích

Z LEGISLATIVY
Doležalová, D. K návrhu nového nařízení o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnice 98/26/ES
Mišúr, P. Právo zadávání veřejných zakázek EU čeká komplexní modernizace

JUDIKATURA
Nejvyšší soud České republiky Zabezpečování veřejných potřeb a prodej obecního majetku
Vrchní soud v Praze Ukončení funkce likvidátora jmenovaného ze seznamu insolvenčních správců
Vrchní soud v Praze Jmenování členů představenstva soudem u akciové společnosti v likvidaci
Soudní dvůr EU Souběžné trestání účastníků kartelových dohod

MONITOR ZMĚN
Přehled změn vybraných právních předpisů v období od 1. 5. 2012 do 31. 5. 2012


Objednat předplatné 2012

Objednat předplatné 2. pololetí 2012

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: