Trestněprávní revue, 2012, č. 6

Obsah čísla časopisu, které vychází 15. 6. 2012.

TRESTNĚPRÁVNÍ REVUE

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 110 00 Praha 1, Řeznická 17, telefon: 225 993 959, fax: 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www.beck.cz, ISSN 1213-5313.
Vedoucí redaktorka: JUDr. Květa Svárovská
Redakční rada: JUDr. Jindřich Fastner, Doc. JUDr. Jiří Herczeg, Ph.D., JUDr. Vladimír Král, JUDr. Jaroslava Novotná, Mgr. Michal Pokorný, JUDr. František Púry, JUDr. Miroslav Růžička, PhDr. Miroslav Scheinost, Prof. JUDr. Pavel Šámal, Prof. JUDr. Helena Válková
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě a jednom výtisku. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 2001 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.


ČLÁNKY
Prášková, H. Vztah trestního řízení proti právnické osobě a řízení o správním deliktu právnické osoby
Kučera, P. Tuzemský přístup k opomenutí v trestním právu v zrcadle trojího členění. 2. část: Pohled do praxe

DISKUSE
Mates, P. Okolnosti vylučující protiprávnost ve správním trestání

JUDIKATURA
Nejvyšší soud České republiky K otázce odmítnutí odvolání státního zástupce z důvodu uvedeného v § 253 odst. 3 TrŘ a podaného v neprospěch obviněného
Nejvyšší soud České republiky K pojmu veřejný projev sympatií u trestného činu podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka
Vrchní soud v Praze K provedení důkazu znaleckým posudkem znalce jednotlivce a znaleckého ústavu. K použití zprošťujícího důvodu
Městský soud v Praze K zahlazení odsouzení k trestu obecně prospěšných prací

Z EVROPSKÉHO TRESTNÍHO PRÁVA
Švarc, M. Klíčové výstupy pro rozvoj evropského trestního práva z dubnové Rady pro spravedlnost a vnitřní věci

Objednat předplatné 2012

Objednat předplatné 2. pololetí 2012

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: