Právní rozhledy, 2012, č. 9

Obsah čísla čtrnáctideníku, které vychází 14. 5. 2012.

PRÁVNÍ ROZHLEDY
Časopis pro všechna právní odvětví

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 110 00 Praha 1, Řeznická 17, tel. 225 993 969, fax 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www.beck.cz, ISSN 1210-6410
Vedoucí redaktorka: Prof. JUDr. Helena Válková
Redakční rada: Michal Bobek, JUDr. Petr Bohata, Prof. JUDr. Dušan Hendrych, Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, JUDr. Tomáš Linhart, Doc. JUDr. Stanislav Plíva, Prof. JUDr. Pavel Šámal, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, Prof. JUDr. Jiří Švestka, Prof. JUDr. Helena Válková
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě a v jednom výtisku. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 1993 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.


AKTUALITA
Další změny stavebního spoření

ČLÁNKY
Čuhelová, K., Spáčil, O. Otázky spojené s aplikací § 101 zákona o rodině
Lyčka, M. Procesní a praktické aspekty směrnice o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
Handlar, J. Námitka neplatnosti smlouvy o postoupení pohledávky notifikovaného dlužníka

DISKUSE
Urbanec, D., Tušilová, B. K podjatosti soudce ve sporech o neplatnost smlouvy o prodeji majetku v konkursu
Kolman, P. Boj proti švarcsystému: „less is more“

NAD NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM
Zima, P. K pokusu o uzákonění institutu laesio enormis

RECENZE
Králík, M. Fekete, I. Občiansky zákonník. Veľký komentár. I. díl, II. díl. Bratislava : Eurokódex, 2011

JUDIKATURA
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Převod vlastnického práva k obchodnímu podílu ve společnosti s ručením omezeným, který je v SJM, na třetí osobu po zániku SJM před jeho vypořádáním a souhlas druhého z bývalých manželů s takovým převodem. Předmět vypořádání SJM, dojde-li k platnému převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným, který je součástí SJM. Oceňování obchodního podílu pro účely vypořádání SJM
Nejvyšší soud České republiky Důsledky zastavení řízení o vypořádání SJM
Nejvyšší soud České republiky Nedostatečné označení nemovitosti ve smlouvě a platnost smlouvy. Dodatečné odstranění neurčitosti smlouvy o převodu nemovitostí. Závaznost rozsudku ve vlastnickém sporu pro třetí osoby
Nejvyšší soud České republiky K rozsahu poučovací povinnosti soudu

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Rakousko: Nejvyšší soudní dvůr K instalaci videokamery, resp. napodobeniny videokamery nájemcem

LEGISLATIVA
Pravidelná příloha

Objednat předplatné 2012

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: