Právní rozhledy, 2012, č. 8

Obsah čísla čtrnáctideníku, které vyšlo 27. 4. 2012.

PRÁVNÍ ROZHLEDY
Časopis pro všechna právní odvětví

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 110 00 Praha 1, Řeznická 17, tel. 225 993 969, fax 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www.beck.cz, ISSN 1210-6410
Vedoucí redaktorka: Prof. JUDr. Helena Válková
Redakční rada: Michal Bobek, JUDr. Petr Bohata, Prof. JUDr. Dušan Hendrych, Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, JUDr. Tomáš Linhart, Doc. JUDr. Stanislav Plíva, Prof. JUDr. Pavel Šámal, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, Prof. JUDr. Jiří Švestka, Prof. JUDr. Helena Válková
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě a v jednom výtisku. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 1993 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.


AKTUALITA
Konec poštovního monopolu

ČLÁNKY
Dvořák, B. Námitka započtení
Kmec, J. Právo na přístup k (Ústavnímu) soudu v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva – 2. část

DISKUSE
Bányaiová, A. Princip proporcionality v rozhodování Ústavního soudu (Nad rozsudkem Ústavního soudu k aplikaci § 127 odst. 1 ObčZ)
Svoboda, K. Námitka promlčení jako procesní institut
Michna, L., Michna, O. Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou sjednaných do 31. 12. 2011 a přetrvávajících po 1. 1. 2012 a právní rizika s tím spojená
Záděra, F. Loučíme se s podpisovými vzory?

NAD NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM
Zítek, A. Vlastnictví bytů dle nového občanského zákoníku

JUDIKATURA
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Posouzení mezinárodní příslušnosti v případě žaloby proti osobě neznámého pobytu
Nejvyšší soud České republiky Povinnosti oprávněného držitele vůči vlastníkovi věci
Nejvyšší soud České republiky Žaloba na odstranění energetického zařízení z budovy a přeložka zařízení

EVROPSKÉ SOUDNÍ INSTITUCE
Soudní dvůr EU Cizí státní příslušnost jako mezinárodní prvek nezbytný pro aplikaci nařízení Brusel I. Posledně známé bydliště spotřebitele jako kritérium pro určení mezinárodní příslušnosti soudů podle nařízení Brusel I. Ustanovení opatrovníka osobě neznámého pobytu není v rozporu s nařízením Brusel I

LEGISLATIVA
Pravidelná příloha

Objednat předplatné 2012


Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: