Soudní rozhledy, 2012, č. 5

Obsah čísla časopisu, které vychází 22. 5. 2012.

SOUDNÍ ROZHLEDY
Měsíčník české, evropské a zahraniční judikatury

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 110 00 Praha 1, Řeznická 17, telefon: 225 993 959, fax: 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www. beck.cz, ISSN 1211-4405.
Vedoucí redaktor: Mgr. Tomáš Kindl
Redakční rada: JUDr. František Balák, Michal Bobek, JUDr. Milan Bořek, JUDr. Josef Holejšovský, Mgr. Michal Králík, Ph.D., JUDr. Pavel Molek, JUDr. František Púry, JUDr. Jiří Spáčil, Prof. JUDr. Pavel Šámal, JUDr. Petr Vojtek
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech nebo na nosičích CD nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla nebo jeho části, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 1996 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.


K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM JUDIKATURY
Filipová, J. Judikatura Nejvyššího správního soudu: Právo azylové III

ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
55. Ústavní soud České republiky Nová judikatura k nákladům civilního řízení v bagatelních sporech I.
56. Ústavní soud České republiky Satisfakční a preventivně-sankční funkce náhrady nemajetkové újmy vzniklé porušením osobnostních práv

ROZHODNUTÍ SOUDŮ ČR – ČÁST CIVILNÍ
Rozhodnutí procesní
57. Vrchní soud v Praze Posuzování pohledávky v insolvenčním řízení z hlediska možnosti činit závěr o tom, v jakém rozsahu se k ní nepřihlíží (rozhodnutí odchylující se od dosavadní judikatury)
58. Okresní soud Plzeň-město Nová judikatura k nákladům civilního řízení v bagatelních sporech II.

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních
59. Nejvyšší soud České republiky Stanovení výše náhrady za věcné břemeno zřizované ve prospěch vlastníka neoprávněné stavby
60. Nejvyšší soud České republiky Odpovědnost notáře při ověření totožnosti podle falzifikátu občanského průkazu
61. Nejvyšší soud České republiky K platnosti kupní smlouvy o převodu nemovitosti v případě rozdílu mezi kupní cenou uvedenou ve smlouvě a kupní cenou skutečně sjednanou mezi účastníky. K formulaci určovací žaloby v případě věcného břemene

Rozhodnutí ve věcech obchodních
62. Nejvyšší soud České republiky Vztah zákazu konkurence a zákazu výkonu hlasovacích práv a sistace hlasovacího práva akcionáře a jeho přezkum soudem
63. Nejvyšší soud České republiky Náležitosti skladištního listu a předpoklady uplatnění práv ze skladištního listu

Výběr z judikatury
Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti civilněprávní

ROZHODNUTÍ SOUDŮ ČR – ČÁST SPRÁVNÍ
64. Krajský soud v Ústí nad Labem Revidování usnesení zastupitelstva kraje o sloučení škol, jejichž zřizovatelem je kraj, v rámci správního soudnictví
65. Krajský soud v Ústí nad Labem Aplikace eurokonformního výkladu při interpretaci českého zákona o dani z přidané hodnoty

ROZHODNUTÍ EVROPSKÝCH SOUDŮ A INSTITUCÍ
Soudní dvůr EU – březen 2012
Evropský soud pro lidská práva – březen 2012

Objednat předplatné 2012

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: