Soudní rozhledy, 2012, č. 4

Obsah čísla časopisu, které vychází 23. 4. 2012.

SOUDNÍ ROZHLEDY
Měsíčník české, evropské a zahraniční judikatury

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 110 00 Praha 1, Řeznická 17, telefon: 225 993 959, fax: 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www. beck.cz, ISSN 1211-4405.
Vedoucí redaktor: Mgr. Tomáš Kindl
Redakční rada: JUDr. František Balák, Michal Bobek, JUDr. Milan Bořek, JUDr. Josef Holejšovský, Mgr. Michal Králík, Ph.D., JUDr. Pavel Molek, JUDr. František Púry, JUDr. Jiří Spáčil, Prof. JUDr. Pavel Šámal, JUDr. Petr Vojtek
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v jednom výtisku a elektronické podobě. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 1996 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.


K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM JUDIKATURY
Vojtek, P. Přehled rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR neschválených v roce 2011 do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek
Knob, M. Další pokračování ságy slovenských důchodů před Ústavním soudem

ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
42. Ústavní soud České republiky Spotřebitelská smlouva uzavřená fyzickou osobou s podnikatelským oprávněním
43. Ústavní soud České republiky „Výluka“ z přípustnosti místního referenda

ROZHODNUTÍ SOUDŮ ČR – ČÁST CIVILNÍ
Rozhodnutí procesní
44. Nejvyšší soud České republiky Uplatnění kompenzační námitky vůči účastníku řízení, jemuž byl z důvodu neznámého pobytu ustanoven opatrovník
45. Vrchní soud v Praze Překážka věci rozhodnuté v případě rozhodování o osvobození od soudního poplatku

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních
46. Nejvyšší soud České republiky Předmanželská smlouva a její uzavření za nápadně nevýhodných podmínek
47. Nejvyšší soud České republiky Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví jako zásah do práva na ochranu vlastnictví. Procesní společenství podílových spoluvlastníků v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
48. Nejvyšší soud České republiky Omezení oprávnění osob jednajících jménem občanského sdružení
49. Nejvyšší soud České republiky K právu provozovatelů plynovodních sítí provozovat na cizích pozemcích plynovodní sítě po 1. 1. 1961. Případ nesprávného právního posouzení – jeho neúplnosti
50. Nejvyšší soud České republiky K náležitostem odstoupení od smlouvy v žalobě

Rozhodnutí ve věcech obchodních
51. Nejvyšší soud České republiky K formě rozhodnutí o naložení s obchodním podílem nabytým společností s ručením omezeným
52. Vrchní soud v Praze Oprávnění státu coby osoby, na níž přešel obchodní podíl jediného společníka s. r. o., rozhodnout o zrušení této společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora

ROZHODNUTÍ SOUDŮ ČR – ČÁST SPRÁVNÍ
53. Krajský soud v Ústí nad Labem Podklady České správy sociálního zabezpečení při rozhodování o žádostech o přiznání důchodu či jiné dávky cizích státních příslušníků
54. Krajský soud v Ústí nad Labem K otázce absence řádného doručení prvoinstančního rozhodnutí žalobci správním orgánem z hlediska možnosti jeho soudního přezkumu

Výběr z judikatury
Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví

ROZHODNUTÍ EVROPSKÝCH SOUDŮ A INSTITUCÍ
Soudní dvůr EU – únor 2012
Evropský soud pro lidská práva – únor 2012

Objednat předplatné 2012

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: