Soudní rozhledy, 2012, č. 3

Obsah čísla časopisu, které vychází 22. 3. 2012.

SOUDNÍ ROZHLEDY
Měsíčník české, evropské a zahraniční judikatury

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 110 00 Praha 1, Řeznická 17, telefon: 225 993 959, fax: 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www. beck.cz, ISSN 1211-4405.
Vedoucí redaktor: Mgr. Tomáš Kindl
Redakční rada: JUDr. František Balák, Michal Bobek, JUDr. Milan Bořek, JUDr. Josef Holejšovský, Mgr. Michal Králík, Ph.D., JUDr. Pavel Molek, JUDr. František Púry, JUDr. Jiří Spáčil, Prof. JUDr. Pavel Šámal, JUDr. Petr Vojtek
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v jednom výtisku a elektronické podobě. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 1996 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.


K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM JUDIKATURY
Vomáčka, V. Judikatura Nejvyššího správního soudu: Posuzování vlivů na životní prostředí

ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
27. Ústavní soud České republiky K porušení povinnosti soudu poslední instance položit předběžnou otázku SD EU (kolektivní správa autorských práv)

ROZHODNUTÍ SOUDŮ ČR – ČÁST CIVILNÍ
Rozhodnutí procesní
28. Nejvyšší soud České republiky Meze odůvodnění rozhodnutí soudu
29. Nejvyšší soud České republiky Prolomení právní moci civilních soudních rozhodnutí vydaných před rokem 1990

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních
30. Nejvyšší soud České republiky Charakter nároku na náhradu nákladů soudního řízení
31. Nejvyšší soud České republiky K důvodům zamítnutí žaloby o vypořádání neoprávněné stavby podané vlastníkem stavby
32. Nejvyšší soud České republiky Neuvedení výše vypořádacího podílu v žalobě o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví jako její vada
33. Nejvyšší soud České republiky Vliv délky řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví na výši vypořádacího podílu

Rozhodnutí ve věcech obchodních
34. Nejvyšší soud České republiky Náležitosti konkurenční doložky
35. Nejvyšší soud České republiky Rozsah oprávnění společníka nahlédnout do dokladů společnosti s ručením omezeným
36. Nejvyšší soud České republiky K důvodům, za kterých soud nevysloví neplatnost usnesení valné hromady
37. Nejvyšší soud České republiky Nepřípustnost nabytí nemovitostí od nevlastníka při porušení § 196a odst. 3 ObchZ
38. Nejvyšší soud České republiky Požadavky na podmínky vzniku členství ve stanovách družstva 102
39. Nejvyšší soud České republiky Žaloba na vyloučení (části) podniku ze soupisu majetku konkursní podstaty

Výběr z judikatury
Výběr ze soudních rozhodnutí z oblasti civilněprávní

ROZHODNUTÍ SOUDŮ ČR – ČÁST SPRÁVNÍ
40. Krajský soud v Ústí nad Labem K otázce povinnosti daňových subjektů hradit úroky z prodlení při uskutečnění konkursního řízení
41. Krajský soud v Ústí nad Labem K opětovnému rozhodování o téže dani po zrušení prvotních prvoinstančních rozhodnutí správců daně

ROZHODNUTÍ EVROPSKÝCH SOUDŮ A INSTITUCÍ
Soudní dvůr EU – leden 2012
Evropský soud pro lidská práva – leden 2012

Objednat předplatné 2012

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: