Právní rozhledy, 2012, č. 4

Obsah čísla čtrnáctideníku, které vychází 28. 2. 2012.

PRÁVNÍ ROZHLEDY
Časopis pro všechna právní odvětví

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 110 00 Praha 1, Řeznická 17, tel. 225 993 969, fax 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www.beck.cz, ISSN 1210-6410
Vedoucí redaktorka: Prof. JUDr. Helena Válková
Redakční rada: JUDr. Petr Bohata, Prof. JUDr. Dušan Hendrych, JUDr. Karel Kratina, Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, JUDr. Tomáš Linhart, Doc. JUDr. Stanislav Plíva, Prof. JUDr. Pavel Šámal, Doc. JUDr. Ivana Štenglová, Prof. JUDr. Jiří Švestka, Prof. JUDr. Helena Válková, Prof. Dr. Rainer Arnold
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě a v jednom výtisku. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 1993 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.


AKTUALITA
Návrh zákona o mediaci v netrestních věcech

ČLÁNKY
Strnad, P., Kareta, J., Bílková, E. K účasti náhradníků na jednání věřitelského výboru
Bělohlávek, A. J., Černý, F. Sporné prolomení zákonné povinnosti mlčenlivosti mocí výkonnou: zásadní konflikt zákona č. 186/2011 Sb. s principy dělby moci a ohrožení základních práv mocí výkonnou – II. část
Romanová, H. Spolupráce mezi veřejnými zadavateli – nová výjimka pro zadávání veřejných zakázek
Janečková, E., Bartík, V. Vybrané základní pojmy používané zákonem o některých službách informační společnosti – šíření obchodních sdělení

DISKUSE
Prokeš, M. Velká novela zákoníku práce a pracovní poměry na dobu určitou
Moravec, O. Vztah ústavní stížnosti a dovolání jako systémový problém právního řádu České republiky
Kysela, J. K politické stávce v ústavním řádu ČR aneb když je interpret tvůrcem

JUDIKATURA
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky Podstata vyživovací povinnosti rodiče k dítěti a důsledky jejího neplnění rodičem na výkon jeho rodičovské zodpovědnosti
Nejvyšší soud České republiky Určení neexistence zástavního práva při uplatnění námitky jeho promlčení
Nejvyšší soud České republiky Platnost právního úkonu neobsahujícího označení nemovitostí v souladu s požadavky katastrálního zákona
Nejvyšší soud České republiky Určitost smlouvy o převodu lékařské praxe

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ
SRN: Spolkový soudní dvůr Přísnější odpovědnost prominentů za vystupování na investičních prospektech

LEGISLATIVA
Pravidelná příloha

Objednat předplatné 2012

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: