Soudní rozhledy, 2011, č. 10

Obsah čísla časopisu, které vyšlo 24. 10. 2011.

SOUDNÍ ROZHLEDY
Měsíčník české, evropské a zahraniční judikatury

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 110 00 Praha 1, Řeznická 17, telefon: 225 993 959, fax: 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www. beck.cz, ISSN 1211-4405.
Vedoucí redaktor: JUDr. Lukáš Svoboda
Redakční rada: JUDr. František Balák, Michal Bobek, JUDr. Milan Bořek, JUDr. Josef Holejšovský, Mgr. Michal Králík, Ph.D., JUDr. Pavel Molek, JUDr. František Púry, JUDr. Jiří Spáčil, Prof. JUDr. Pavel Šámal, JUDr. Petr Vojtek
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v jednom výtisku a elektronické podobě. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 1996 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.


K AKTUÁLNÍM OTÁZKÁM JUDIKATURY
Králík, M. Stavby na cizím pozemku v judikatuře Nejvyššího soudu České republiky

ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
104. Ústavní soud České republiky K rozhodování (formou předběžného opatření) o umístění nezletilého dítěte do psychiatrické léčebny při odmítání styku s druhým rodičem. K právu nezletilého být slyšen

ROZHODNUTÍ SOUDŮ ČR – ČÁST CIVILNÍ
Rozhodnutí procesní
105. Nejvyšší soud České republiky Záměna účastníka a procesní nástupnictví
106. Nejvyšší soud České republiky Neprovedení důkazu výslechem účastníka jak odnětí možnosti jednat před soudem

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních
107. Nejvyšší soud České republiky Použití vozidla bez vědomí vlastníka dospělým synem jeho družky
108. Nejvyšší soud České republiky K uplatnění námitky neplatnosti převodní smlouvy při porušení předkupního práva státu k nemovité památce
109. Nejvyšší soud České republiky K vlastnictví (části) stavby, jež byla postavena na stropě jedné stavby a propojena se stavbou sousední
110. Nejvyšší soud České republiky K omezení způsobilosti k právním úkonům při potřebě sociálních služeb

Rozhodnutí ve věcech obchodních
111. Nejvyšší soud České republiky Ke sjednání konkurenční doložky v mandátní smlouvě
112. Nejvyšší soud České republiky Směnečné obohacení při promlčení práv ze zajišťovací směnky

ROZHODNUTÍ SOUDŮ ČR – ČÁST SPRÁVNÍ
113. Krajský soud v Ústí nad Labem K momentu zahájení odbočovacího či předjížděcího manévru řidičem při provozu na pozemních komunikacích. K možnostem soudní moderace sankce uložené správním orgánem v přestupkovém řízení
114. Krajský soud v Ústí nad Labem K nemožnosti soudního přezkumu prvoinstančních správních rozhodnutí

Výběr z judikatury
Výběr ze soudních rozhodnutí ve správním soudnictví

ROZHODNUTÍ EVROPSKÝCH SOUDŮ A INSTITUCÍ
Soudní dvůr EU  Slovenské důchody: druhá „válka soudů“ před Soudním dvorem EU
Evropský soud pro lidská práva – červenec 2011 (2. část)

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář:
Vyhledávání
Novinky