Právní rozhledy, 2011, č. 1

Obsah čísla čtrnáctideníku, které vyšlo 10. 1. 2011.

PRÁVNÍ ROZHLEDY
Časopis pro všechna právní odvětví

Vydává nakladatelství C. H. Beck, org. složka, 110 00 Praha 1, Řeznická 17, tel. 225 993 969, fax 225 993 950, e-mail: lektorat@beck.cz, www.beck.cz, ISSN 1210-6410
Vedoucí redaktorka: Prof. JUDr. Helena Válková
Redakční rada: JUDr. Petr Bohata, Prof. JUDr. Dušan Hendrych, JUDr. Karel Kratina, Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, JUDr. Tomáš Linhart, Doc. JUDr. Stanislav Plíva, Prof. JUDr. Pavel Šámal, JUDr. Ivana Štenglová, Prof. JUDr. Jiří Švestka, Prof. JUDr. Helena Válková, Prof. Dr. Rainer Arnold
Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě a v jednom výtisku. Nevyžádaný rukopis nakladatel autorovi zpět nevrací. Rukopis je přijat k uveřejnění v okamžiku, kdy je autorovi zaslána sloupcová korektura jeho příspěvku. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v jím vydávaných časopisech, na nosičích CD ROM nebo prostřednictvím internetu. Odměna za udělení licence je poskytnuta jednorázově do dvou týdnů po uveřejnění příspěvku v příslušném čísle časopisu a její výše je určena redakčním sazebníkem, který stanoví nakladatel a který zahrnuje i odměnu za případné vydání v elektronické podobě. K jakémukoliv vydání příspěvku v časopisecké nebo elektronické podobě je vždy třeba předchozího písemného souhlasu nakladatele.
Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Přetisk a jiná užití díla, včetně zařazení díla do elektronické databáze, jsou zakázány. Ochrana autorského práva k dílu platí i pro jeho části, jakož i pro právní věty odvozené ze soudních rozhodnutí a pro autorsky upravená soudní rozhodnutí. Autorské právo k tomuto časopisu jako dílu soubornému a k dílům do něj zařazeným vykonává nakladatel. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.
Časopis byl založen v roce 1993 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.


AKTUALITA
Eliáš, K. Bude rok 2011 rokem nového občanského zákoníku?

ČLÁNKY
Telec, I. Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka a veřejný pořádek
Grulich, T. O poukázce
Lyčka, M. Internetové sázení: konzistentnost národních právních úprav ve světle judikatury ESD

DISKUSE
Bezouška, P. Soudcovské dotváření práva vykračující z mezí zákona v návrhu českého občanského zákoníku
Mazáková, D. Má odvolání žalovaného dlužníka suspenzivní a devolutivní účinek na věcné rozhodnutí soudu prvního stupně i v části výroku týkající se žalovaného ručitele?
Vávra, D. Rozhodnutí o neplatnosti dražby jako podklad pro zápis práv do katastru nemovitostí

JUDIKATURA
SOUDY ČR
Nejvyšší soud České republiky K výkonu působnosti valné hromady shromážděním akcionářů
Nejvyšší soud České republiky Odměny z aukce
Nejvyšší soud České republiky Držba nabytá před 1. 1. 1951 a vydržení nastalé po tomto dni. Judikatura o vydržení části sousedního pozemku
Vrchní soud v Praze Projednání jiných záležitostí, než které byly uvedeny v pozvánce na shromáždění vlastníků jednotek

SOUDY CIZÍCH STÁTŮ
SRN: Spolkový soudní dvůr Úhrada nákladů na advokátovu právní pomoc, která byla poskytnuta v období před zahájením sporu z nekalé soutěže

LEGISLATIVA
Pravidelná příloha

Objednat předplatné 2011

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář:
Vyhledávání
Novinky