Průvodce českého právníka po jeho evropském osudu - rozhovor s Michalem Bobkem

Připravili jsme pro Vás rozhovor s Michalem Bobkem, spoluautorem publikace Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie, kterou připravuje Nakladatelství C. H. Beck k vydání v květnu 2011. Michal Bobek se věnuje výzkumu práva Evropské unie a srovnávacího veřejného práva na Evropském univerzitním institutu ve Florencii. Právo EU v aplikační praxi přednáší nejenom v ČR, ale také v řadě dalších evropských zemí.

V květnu vychází publikace Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie, která podrobně představuje základní principy, na kterých stojí aplikace práva EU v ČR. Čím se tato publikace odlišuje od jiných dosud publikovaných prací?

MB: Především tím, že nabízí „lokalizované“ poznatky, detailně zohledňující české reálie a aplikační praxi, a dále pak hloubkou rozboru dané problematiky. V obou těchto aspektech se jedná o první publikační počin podobného typu. Na českém trhu existuje vícero publikací zabývajících se aplikací práva EU. Jejich společným rysem nicméně je, že se jedná o publikace vycházející hlavně z etablovaných prací publikovaných ve „starých“ členských státech. Nezohledňují ale příliš (někdy dokonce vůbec) české reálie a prostředí. Vnitrostátní aplikaci práva EU však není možné redukovat na shrnutí rozsudků Soudního dvora EU. Pro potřeby vnitrostátního praktika je zapotřebí k ní přidat rovinu práva členského státu: jakým způsobem reagují vnitrostátní soudy na požadavky práva EU? Jaké překážky staví vnitrostátní právní úprava korektnímu uplatňování práva EU? Jakým konkrétním způsobem se může český subjekt domoci unijního práva před českými orgány?

Publikace tedy zohledňuje i české právo?

MB: Ano, především pak judikaturu českých soudů k různým aspektům práva EU. A to nejenom judikaturu vrcholných soudů, tedy Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, ale také nižších obecných soudů, okresních a krajských. Při vytváření rejstříků citované judikatury jsme zjistili, že pracujeme s bezmála dvěma sty rozhodnutími českých soudů aplikujících právo EU, stejně jako se stovkami rozhodnutí Soudního dvora a také řadou rozhodnutí soudů jiných členských států aplikujících unijní právo. Pro stanovení, co je právem EU, je přirozeně určující judikatura Soudního dvora. Nicméně teprve propojením obou normativních světů, tedy jak evropského, tak českého, je možné vnitrostátnímu praktikovi nabídnout relevantní poznatek jak je právo EU realizováno v české praxi.

Jak byste zhodnotil, v porovnání s jinými členskými zeměmi, uplatňování práva Evropské unie v ČR?

MB: Podobné srovnání jsem schopen provést pouze v rámci nových členských států, tedy desítky států, která se stala členy Evropské unie k 1. květnu 2004. V rámci těchto „nováčků“, kteří sedm let po přistoupení již vlastně přestávají být „nováčky“, si nemyslím, že by na tom byla České republika nějak špatně. Srovnávání s Polskem nebo Slovenskem může být pro tyto účely zajímavé. Poláci byli, a to již v období před přistoupením, k právu EU velice vstřícní a otevření. Je to vidět také v judikatuře soudů. Na druhou stranu slovenský přístup je prozatím spíše zdrženlivý. Česká praxe je myslím někde mezi tím: po fázi úvodního „očichávání“ počet kauz zahrnující právo Unie v posledních dvou, třech letech výrazně roste. Je to pochopitelně dáno také tím, že do správního či soudního řízení se dostává stále více případů, které jsou skutkově již pouze po přistoupení ČR k EU a tím pádem je unijní právo již plně aplikovatelné.

Komu byste publikaci Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie zejména doporučil? Pro koho bude nepostradatelná?

MB: Kniha bude klíčovou pro praktikující právníky ze všech profesí: advokáty, soudce, státní zástupce. Stejně potřebná však si myslím je i pro pracovníky veřejné správy. Právo Unie totiž ukládá veřejné správě řadu povinností, vztahujících se k přímé aplikaci práva EU státními orgány. Samostatná a dokonce přednostní aplikace práva EU správním orgánem je nicméně problematikou spornou; proto jsme také této otázce vyčlenili v publikaci celou samostatnou kapitolu. Kniha bude ale stejně dobře využitelná i ve výuce, a to pro kohokoliv, kdo se chce v rámci studia práva EU pohnout nad rámec „základů“ a chce se dozvědět něco o reálném životě unijního práva v České republice. Smím-li si vypomoci drobnou parafrází, myslím, že kniha bude představovat vítaného průvodce každého českého právníka po jeho evropském osudu.

Publikace se v elektronické podobě stane součástí právního informačního systému Beck-online. Využíváte Vy sám elektronické verze publikací nebo dáváte přednost jejich tištěné podobě?

MB: Tištěné knihy miluji. Ten pocit, který má člověk při otevření knihy, listování a začtení se, není žádný elektronický systém schopen zprostředkovat. Při současném dosti mobilním způsobu života se nicméně elektronické informační systémy pro mě stávají nezbytností. Nikdo není schopen s sebou po světě vozit hromady papíru. V horizontu několika let pak mám dojem, že publikace, které nebudou k dispozici elektronicky, prostě nebudou existovat. Do značné míry to dnes platí již o článcích; to samé však přichází i s ohledem na knihy. Praktici využívají k práci především to, k čemu mají snadný přístup.

Je něco, co byste v souvislosti s vydáním publikace rád zmínil na závěr?

MB: Asi poděkování řadě lidí, kteří nám v minulých letech při práci na knize byli nápomocni. Největší dík patří bezesporu Odboru komunitárního práva Ministerstva zahraničních věcí. Převážná část knihy je výstupem z vědeckého projektu Ministerstva zahraničních věcí RM 13/02/08 s názvem „Aplikace práva Evropské unie v České republice“. Pracovníci Ministerstva nám byli při práci vždy nápomocni a formulovali podnětné komentáře k řadě kapitol. Poděkování patří také všem praktikujícím právníkům, kterým jsem měl já či moji spoluautoři v uplynulých letech tu čest přednášet některé otázky v publikaci rozebrané. Jejich zájem a zpětná vazba nám výrazně pomohly ve zpracování celé materie pro praxi (snad) srozumitelným a relevantním způsobem. „Produkt“ našeho společného zamýšlení se nad vnitrostátním životem práva Evropské unie jim nyní obrazně řečeno vracíme s poděkováním zpět pro další využití.

Vydání publikace Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie je plánováno na květen 2011. Objednat publikaci Vnitrostrátní aplikace práva Evropské unie online v eShopu C. H. Beck.

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: