eVzory z oblasti obchodního práva v českém a anglickém jazyce II.

Nabízíme Vám vzor mezinárodní kupní smlouvy podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

 

Vzor mezinárodní kupní smlouvy podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
 
SOFTCOMP, Ltd.
se sídlem Trewenna Drive18, Potters Bar, Herts, EN6 5JL, UK
zastoupená na základě plné moci ze dne 18. listopadu 2008 Johnem Blackem
(dále jako „prodávající“ na straně jedné)
 
a
 
JEKO, a. s.
IČ: 542 36 798
se sídlem: Kolářova 12, Praha 6, PSČ: 163 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 6541
jejímž jménem jedná: Mgr. David Ondráček, předseda představenstva
(dále jako „kupující“ na straně druhé)
 
(prodávající a kupující dále též společně jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (dále jako „Úmluva“), tuto
 
 
Kupní smlouvu
 
I.
Předmět smlouvy
 
Předmětem této smlouvy je zejména závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy a převést na něj za podmínek sjednaných v této smlouvě vlastnické právo ke zboží a závazek kupujícího dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu za něj sjednanou kupní cenu.
 
II.
Prodej zboží
 
1.      Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu zboží (movité věci) specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jako „Zboží“), a to v čase, kvalitě a množství uvedeném v Příloze č. 1 této smlouvy. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy. 
2.      Prodávající splní svou povinnost k dodání Zboží tím, že umožní kupujícímu nakládat se Zbožím v místě sídla prodávajícího. Smluvní strany se dohodly na tom, že kupující si zajišťuje přepravu Zboží ze sídla prodávajícího sám prostřednictvím dopravce, jehož jméno je povinen kupující prodávajícímu oznámit. Prodávající je povinen zajistit nakládku Zboží, přičemž Zboží musí být zabaleno způsobem uvedeným v Příloze č. 2. Pokud není výslovně způsob zabalení Zboží uveden, musí být Zboží zabaleno způsobem přiměřeným k zachování a ochraně Zboží. 
3.      Prodávající se zavazuje předat Zboží dopravci kupujícího dne 15. prosince 2008 v pracovní době od 8.00 do 16.00 hod. Předání Zboží dopravci je prodávající povinen oznámit kupujícímu, a to faxovou zprávou zaslanou na tel. č.…………
4.      Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího okamžikem předání Zboží dopravci kupujícího. Ve stejný okamžik přechází na kupujícího i nebezpečí ztráty a poškození Zboží.
5.      Kupující prohlašuje, že od prodávajícího obdržel veškeré údaje o Zboží, které jsou nezbytné pro uzavření pojištění.
6.      Doklady vztahující se ke Zboží zašle prodávající kupujícímu do 10 dnů ode dne předání Zboží, a to na adresu kupujícího uvedenou v této smlouvě.
 
III.
Kupní cena
 
1.      Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za Zboží kupní cenu v celkové výši …………….. EUR (dále jako „Kupní cena“).
2.      Kupní cena je splatná na základě faktury, kterou vystaví a zašle prodávající do 10 dnů od předání a převzetí Zboží kupujícím. Splatnost faktury bude 21 dnů od data vystavení faktury prodávajícím.
3.      Jestliže se kupující zpozdí s placením kupní ceny, má prodávající nárok na úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení, aniž by byly dotčeny jakékoliv nároky na náhradu škody dle čl. 74 Úmluvy.
 
IV.
Odpovědnost za vady
 
1.      Prodávající odpovídá za jakoukoliv vadu Zboží, kterou má Zboží v okamžiku přechodu nebezpečí na kupujícího a která se stane zjevnou v době do 24 měsíců od data převzetí Zboží dopravcem kupujícího. Prodávající prohlašuje, že Zboží po dobu 24 měsíců od okamžiku jeho převzetí dopravcem kupujícího bude způsobilé pro obvyklé použití, respektive zachová si po tuto dobu své obvyklé vlastnosti (dále jako Záruční doba“). 
2.      Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobené používáním Zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití, za vady, které byly způsobené vadným skladováním po dodání Zboží, a za vady, jejichž původ spočívá v okolnostech, které nebylo možno odvrátit.
3.      Kupující je povinen ihned poté, co mu dopravce doručí Zboží, Zboží řádně prohlédnout, a pokud má Zboží vady, které jsou zjistitelné již při jeho převzetí, je kupující povinen je oznámit bez zbytečného odkladu prodávajícímu.
4.      V případě, že kupující zjistí vady v průběhu Záruční doby, je povinen prodávajícímu vady písemně oznámit, a to nejpozději do 15 dnů od zjištění vad. V písemném oznámení vad je povinen zvolit mezi níže uvedenými nároky:
-       odstranění vad dodáním náhradního zboží bez vad za zboží vadné;
-       požadovat odstranění vad opravou zboží, budou-li vady opravitelné;
-       požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny;
-       odstoupit od smlouvy.
5.      Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude doručeno oznámení vad kupujícího, se písemně k uplatnění vady vyjádřit a uvést, zda vady uznává či nikoliv.
 
VI.
Vyloučení odpovědnosti
 
1.      Smluvní strana není odpovědná za nesplnění jakékoli povinnosti, jestliže prokáže, že toto nesplnění bylo způsobeno překážkou, která nezávisela na její vůli a ohledně které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní strana počítala v době uzavření smlouvy, nebo že by tuto překážku nebo její důsledky odvrátila nebo překonala. Vyloučení odpovědnosti je účinné pouze po dobu, po kterou trvá překážka.
2.      Smluvní strana, která neplní povinnosti, musí oznámit druhé smluvní straně překážku a její důsledky na svou způsobilost plnit.
 
VII.
Příslušnost soudu
 
Smluvní strany se dohodly na tom, že soudem příslušným k řešení sporů z této smlouvy vzniklých je soud na území České republiky.
 
VIII.
Závěrečná ustanovení
 
1.      Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření.
2.      Smluvní strany prohlašují, že uzavření této smlouvy a plnění všech povinností z ní vyplývajících bylo náležitě schváleno příslušnými orgány smluvních stran v souladu s právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy smluvních stran, a nevyžaduje, ani nebude vyžadovat další souhlas či schválení.
3.      Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškeré právní a jiné úkony, které se ukáží být nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy.
4.      Veškeré písemnosti budou doručovány na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud některá ze smluvních stran písemně neoznámí jinou adresu. Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují právní předpisy, jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje, bude považována za doručenou, byla-li doručena smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně.
5.      Veškeré změny a doplnění této smlouvy vyžadují písemnou formu.
6.      Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
7.      Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
8.      Tato smlouvaje podepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.
 
 
V Praze dne 1. prosince 2008                                       V Praze dne 1. prosince 2008
 
 
     .......................................                                                           ..........................................  
         SOFTCOMP, Ltd.                                                                          JEKO, a. s.
                John Black                                                                          Mgr. David Ondráček
        na základě plné moci                                                        předseda představenstva


Obchodní informace o produktu naleznete zde.

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: