eVzory z oblasti obchodního práva v českém a anglickém jazyce

Tento nový produkt našeho nakladatelství autorek JUDr. Vladimíry Knoblochové, DiS. a Mgr. Pavly Krejčí je praktickou pomůckou pro všechny, kteří se ve své praxi setkávají s uzavíráním smluvních vztahů se zahraničními, v našem případě anglicky hovořícimi, obchodními partnery. Jedná se o databázi vzorů běžně užívaných obchodních smluv, které jsou přeloženy do angličtiny. Samotný překlad byl připraven a korigován anglicky mluvícími právníky, takže obsahuje potřebnou odbornou terminologii. Naší první ukázkou je vzor smlouvy o převodu listinných akcií.

 

SOFTCOMP, a. s.
IČ: 126 54 896
se sídlem: Bezručova 12, Praha 8, PSČ: 186 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 2364
jejímž jménem jedná: Ing. František Hála, předseda představenstva
(dále jako „prodávající“ na straně jedné)
 
a
 
JEKO, a. s.
IČ: 542 36 798
se sídlem: Kolářova 12, Praha 6, PSČ: 163 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 6541
jejímž jménem jedná: Mgr. David Ondráček, předseda představenstva
(dále jako „kupující“ na straně druhé)
 
(prodávající a kupující dále též společně jako „smluvní strany“ nebo samostatně každý jako „smluvní strana“)
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „obchodní zákoník“) a § 13 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o cenných papírech“), tuto
 
 
Smlouvu o převodu akcií
 
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je zejména závazek prodávajícího prodat kupujícímu za podmínek sjednaných touto smlouvou akcie specifikované v článku II. odst. 1. této smlouvy a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy. Závazek převést akcie je splněn jejich předáním kupujícímu.
 
II.
Akcie
 
1.         Předmětem převodu jsou níže uvedené akcie, a to akcie emitované společností HARDWARE, a. s., IČ: 987 45 234, se sídlem Myslíkova 76, Praha 2, PSČ: 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka č. 9806 (dále také jako „emitent“):
                       Druh:                         akcie kmenové
                       Forma:                       na majitele
                       Podoba:                     listinné
                       Jmenovitá hodnota:   1000 Kč každé jedné akcie
                       Počet:                       1 000 ks
                       Číselné označení:  1 až 1000
            (dále jako „Akcie“).
2.         Prodávající prohlašuje, že v době převodu Akcií:
(a)      Akcie představují podíl 50 % na základním kapitálu emitenta,
(b)      je výlučným vlastníkem Akcií; jmenovitá hodnota Akcií, jakož i základní kapitál emitenta, jsou ke dni podpisu této smlouvy zcela splaceny,
(c)      Akcie nejsou zatíženy žádným právem třetích osob (zejména zástavním, opčním, přednostním, předkupním právem apod.), není u nich pozastaven výkon práva majitele s nimi nakládat a ani u nich nebylo převedeno žádné samostatně převoditelné právo, ani není jakýmkoli jiným způsobem omezen výkon akcionářských práv či možnost s Akciemi nakládat,
(d)      k uzavření této smlouvy ani k převodu Akcií není nutný souhlas představenstva nebo jiného orgánu emitenta Akcií nebo orgánu státní správy, ani nejsou stanoveny jiné podmínky omezující převoditelnost Akcií.
 
III.
Převod Akcií
 
Prodávající převedl Akcie na kupujícího při podpisu této smlouvy. Kupující potvrzuje svým podpisem na této smlouvě, že Akcie specifikované v ustanovení článku II. odst. 1. této smlouvy převzal od prodávajícího při podpisu této smlouvy.
 
IV.
Kupní cena a platební podmínky
 
1.      Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za Akcie specifikované v článku II. odst. 1. této smlouvy kupní cenu ve výši 1500 Kč za jednu každou Akcii, tedy celkovou kupní cenu ve výši 1 500 000 Kč za všechny Akcie.
2.      Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v odst. 1. tohoto článku do 10 dnů od uzavření této smlouvy, a to bankovním převodem na účet prodávajícího, který prodávající kupujícímu písemně sdělí.
 
V.
Prohlášení a záruky smluvních stran
 
1.      Prodávající tímto prohlašuje a ujišťuje kupujícího, že:
a)      údaje uvedené v účetní závěrce věrně a pravdivě odráží ekonomickou situaci emitenta; výkazy zisků a ztrát, které jsou součástí účetní závěrky, jsou úplné a správné a věrně zachycují stav účetnictví emitenta;
b)     neexistují žádné závazky, které by nebyly zachyceny v účetnictví emitenta, a není mu známa skutečnost, která by mohla mít za následek vznik takovýchto závazků.
2.      Prodávající dále prohlašuje a ujišťuje kupujícího podle jeho nejlepšího vědomí o níže uvedených skutečnostech:
a)      emitent je společností řádně založenou a existující podle právního řádu platného v České republice. Uzavřením této smlouvy a převodem Akcií ani jakýmkoliv jiným jednáním učiněným na základě této smlouvy prodávající (i) neporuší ani neobejde žádný právní předpis, (ii) neporuší žádný jiný předpis, rozhodnutí nebo nařízení jakéhokoliv orgánu či osoby, jež je pro prodávajícího nebo emitenta závazné;
b)      ke dni podpisu této smlouvy nebyla učiněna emitentem žádná rozhodnutí ani jiné změny, jejichž důsledkem by byla změna skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku a taková skutečnost by nebyla do obchodního rejstříku zapsána;
c)      emitent není v úpadku;
d)      emitent plní řádně své povinnosti stanovené právními předpisy, soudními rozhodnutími, rozhodčími nálezy a jinými právními skutečnostmi pro něho závaznými;
e)      emitent má k veškerému svému majetku a aktivům evidovaným v účetních výkazech řádný právní titul a veškerá práva potřebná k nakládání se svým majetkem; majetek je oproštěn od jakýchkoliv právních vad a břemen včetně práv třetích osob a není známá skutečnost, která by mohla mít za následek vznik takového právního zatížení;
f)       emitent má veškeré licence, vyjádření, povolení, souhlasy a jiná rozhodnutí, které potřebuje pro svou podnikatelskou činnost v rozsahu předpokládaném zakladatelskými dokumenty emitenta a v rozsahu zapsaném v obchodním rejstříku; veškerá tato povolení, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí jsou platná a účinná, nejsou porušována a neexistuje žádná skutečnost, která by mohla důvodně způsobit jejich porušení, zrušení, odnětí či omezení;
g)      emitent je v souladu s právními předpisy řádně registrován u příslušných finančních a obdobných úřadů, institucí a osob pověřených výběrem a správou daní a jiných zákonných odvodů a poplatků, a náležitě uskutečnil veškerá podání vůči těmto úřadům; neexistuje žádná nevypořádaná daňová nebo obdobná fiskální povinnost emitenta ani žádná okolnost, jež by mohla mít za následek vznik dodatečné odpovědnostní fiskální povinnosti emitenta.
 
VI.
Smluvní pokuty a náhrada škody
 
1.      V případě, že se některé prohlášení prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže nepravdivým, je prodávající povinen nejpozději do třiceti dnů od doručení písemného upozornění kupujícího, odstranit na své náklady důsledky vyplývající ze všech skutečností, které zakládají nepravdivost prohlášení prodávajícího obsaženého v této smlouvě.
2.      V případě, že prodávající nesplní povinnost uvedenou v odst. 1. tohoto článku, je prodávající povinen, požádá-li o to kupující, zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé nesplnění stanovené povinnosti.
3.      Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy byla povinná strana písemně vyzvána k jejímu uhrazení.
4.      Každá ze smluvních stran odpovídá za škodu vzniklou v důsledku porušení jejích povinností sjednaných touto smlouvou. Zjistí-li některá ze smluvních stran okolnosti, které by mohly vést k ohrožení jejích závazků z této smlouvy, je povinna o tom druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu informovat. Smluvními pokutami podle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.
 
VII.
Závěrečná ustanovení
 
1.      Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření.
2.      Smluvní strany prohlašují, že uzavření této smlouvy a plnění všech povinností z ní vyplývajících bylo náležitě schváleno příslušnými orgány smluvních stran v souladu s právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy smluvních stran, a nevyžaduje, ani nebude vyžadovat další souhlas či schválení.
3.      Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškeré právní a jiné úkony, které se ukáží být nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy.
4.      Veškeré písemnosti budou doručovány na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud některá ze smluvních stran písemně neoznámí jinou adresu. Bez ohledu na jiné možnosti prokázání doručení, které umožňují právní předpisy, jakákoliv písemnost, jejíž doručení tato smlouva vyžaduje, předpokládá anebo umožňuje, bude považována za doručenou, byla-li doručena smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na jinou adresu, kterou smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně.
5.      Veškeré změny a doplnění této smlouvy vyžadují písemnou formu.
6.      Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
7.      Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky.    
8.      Tato smlouvaje podepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.
 
 
V Praze dne 1. prosince 2008                                              V Praze dne 1. prosince 2008
 
 
         ...............................................                      ..........................................
         SOFTCOMP, a. s.                                                                    JEKO, a. s.
          Ing. František Hála                                                                   Mgr. David Ondráček
     předseda představenstva                                                        předseda představenstva
Více informací o CD a možnost si je zakoupit naleznete zde. 
Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář: