Trestní právo

Posuzování stalkingu z kriminalistického a psychiatrického hlediska

Pojem „stalking“ se začal používat v 90. letech v USA a označuje způsob chování , kdy se pachatel zaměří na konkrétní osobu , po níž poté slídí, pronásleduje ji, obtěžuje, případně ji fyzicky napadá a v některých případech ji i usmrtí. celý článek

Evropská dimenze pojmu „úřední osoba“ v návrhu trestního zákoníku

Reference na závazky plynoucí pro ČR z mezinárodních smluv, včetně Smluv o ES a o EU, se v návrhu trestního zákoníku vyskytuje promiscue též v souvislosti s některými právními kategoriemi. Záměrem článku je pojednat v této souvislosti o kategorii „úředních osob“ tak, jak jsou vymezeny v § 408 návrhu trestního… celý článek

Řízení proti uprchlému a účel zákona

V rámci novelizace trestního žváu zákonem č. 265/2001 Sb. došlo k zařazení nového ustanovení § 306a TrŘ mezi stávající ustanovení o řízení proti uprchlému. Přestože nynější úprava respektuje požadavek Evropské úmluvy o ochraně lidských práva a základních svoboda a zabezpečuje i v tomto řízení právo obviněného… celý článek

Trestní postih zneužívání postavení v obchodním styku

Příspěvek se zaměřuje na výkladové problémy § 128 odst. 2 TrZ. Toto ustanovení bylo do trestního zákoníku vloženo novelou provedenou zákonem č. 557/1991 Sb. Zákonodárce měl ve své době na mysli především ochranu státních podniků před konkurečním jednáním ze strany managementu. celý článek

Udávání padělaných a pozměněných peněz – vztah § 140 odst. 2 a § 141 TrZ

Ústavní soud vydal dne 19. 6. 2006 nález sp. zn. IV. ÚS 38/06, který značně reviduje možnost použití ustálené judikatury vztahující se k aplikaci ustanovení § 40 odst. 2 alinea 2 a § 141 TrZ. Diskusní příspěvek autora se zamýšlí nad závěry Ústavního soudu ČR v případu řešeném výše uvedeným nálezem vzhledem… celý článek

Co přináší nový zákon o střetu zájmů?

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v podstatě respektuje strukturu dosud platného zákona č. 238/1992 Sb. Na rozdíl od něj dopadá výčtem povinností na podstatně širší okruh osob, přenáší řízení o porušení těchto povinností do oblasti správního soudnictví a poměrně podrobně vymezuje sankce za porušení… celý článek

Ochrana soukromí mladistvých a dětí v řízení dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a publikace obrazových snímků

Autorka se věnuje v poslední době velmi diskutovanému tématu úpravy ochrany soukromí mladistvých v trestních věcech a její slučitelnosti s ústavně zaručeným právem na informace, která vyústila až k podání návrhu u ÚStavního soudu na zrušení některých ustanovení zákona o soudnictví ve věcech mládeže. celý článek

Nad jedním rozhodnutím Nejvyššího soudu o předávání trestního řízení

Autoři podrobují kritickému zkoumání rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2005, sp. zn. 11 Tz 117/2005 v kauze, která vyvolala nebývalý zájem odborné i laické veřejnosti. Jádro sporu spočívá ve výkladu ustanovení § 448 TrŘ - jde o otázku, kdo je oprávněn po podání obžaloby předat trestní stíhání do… celý článek

Oprávnění poškozeného napadat meritorní rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení

Poškozený je jako jedna ze stran trestního řízení nadán trestním řádem vymezenými právy, mezi něž neodmyslitelně patří i jeho oprávnění napadat opravnými prostředky jednotlivá rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Příspěvek přibližuje problematiku opravných prostředků poškozeného v celé její celistvosti… celý článek

K efektivitě trestně politické strategie „nulová tolerance“

Jaký trestně politický přístup zvolit při hledání účinné reakce na kriminalitu – je jednou ze základních otázek, které musí řešit každá společnost. V současné době se lze nejen u nás, ale i v dalších zemích světa setkat s tím, že se prosazuje přístup vycházející z myšlenky, že vůči kriminalitě, včetně… celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8
Vyhledávání
Novinky