Trestní právo

Řízení proti uprchlému a účel zákona

V rámci novelizace trestního žváu zákonem č. 265/2001 Sb. došlo k zařazení nového ustanovení § 306a TrŘ mezi stávající ustanovení o řízení proti uprchlému. Přestože nynější úprava respektuje požadavek Evropské úmluvy o ochraně lidských práva a základních svoboda a zabezpečuje i v tomto řízení právo obviněného… celý článek

Trestní postih zneužívání postavení v obchodním styku

Příspěvek se zaměřuje na výkladové problémy § 128 odst. 2 TrZ. Toto ustanovení bylo do trestního zákoníku vloženo novelou provedenou zákonem č. 557/1991 Sb. Zákonodárce měl ve své době na mysli především ochranu státních podniků před konkurečním jednáním ze strany managementu. celý článek

Udávání padělaných a pozměněných peněz – vztah § 140 odst. 2 a § 141 TrZ

Ústavní soud vydal dne 19. 6. 2006 nález sp. zn. IV. ÚS 38/06, který značně reviduje možnost použití ustálené judikatury vztahující se k aplikaci ustanovení § 40 odst. 2 alinea 2 a § 141 TrZ. Diskusní příspěvek autora se zamýšlí nad závěry Ústavního soudu ČR v případu řešeném výše uvedeným nálezem vzhledem… celý článek

Co přináší nový zákon o střetu zájmů?

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v podstatě respektuje strukturu dosud platného zákona č. 238/1992 Sb. Na rozdíl od něj dopadá výčtem povinností na podstatně širší okruh osob, přenáší řízení o porušení těchto povinností do oblasti správního soudnictví a poměrně podrobně vymezuje sankce za porušení… celý článek

Ochrana soukromí mladistvých a dětí v řízení dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a publikace obrazových snímků

Autorka se věnuje v poslední době velmi diskutovanému tématu úpravy ochrany soukromí mladistvých v trestních věcech a její slučitelnosti s ústavně zaručeným právem na informace, která vyústila až k podání návrhu u ÚStavního soudu na zrušení některých ustanovení zákona o soudnictví ve věcech mládeže. celý článek

Nad jedním rozhodnutím Nejvyššího soudu o předávání trestního řízení

Autoři podrobují kritickému zkoumání rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2005, sp. zn. 11 Tz 117/2005 v kauze, která vyvolala nebývalý zájem odborné i laické veřejnosti. Jádro sporu spočívá ve výkladu ustanovení § 448 TrŘ - jde o otázku, kdo je oprávněn po podání obžaloby předat trestní stíhání do… celý článek

Oprávnění poškozeného napadat meritorní rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení

Poškozený je jako jedna ze stran trestního řízení nadán trestním řádem vymezenými právy, mezi něž neodmyslitelně patří i jeho oprávnění napadat opravnými prostředky jednotlivá rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Příspěvek přibližuje problematiku opravných prostředků poškozeného v celé její celistvosti… celý článek

K efektivitě trestně politické strategie „nulová tolerance“

Jaký trestně politický přístup zvolit při hledání účinné reakce na kriminalitu – je jednou ze základních otázek, které musí řešit každá společnost. V současné době se lze nejen u nás, ale i v dalších zemích světa setkat s tím, že se prosazuje přístup vycházející z myšlenky, že vůči kriminalitě, včetně… celý článek

Trestněprávní odpovědnost sportovců za zranění způsobená při výkonu sportovní činnosti

Článek se soustředí na problematiku trestněprávní odpovědnosti sportovců za zranění způsobená při výkonu sportovní činnosti celý článek

Trestní postih korupce v soukromé sféře

Článek se zabývá pojmovým vymezením úplatkářství a korupce, dále rozborem právní úpravy postihu korupce před a po nabytí účinnosti zákona č. 537/2004 Sb. celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8
Vyhledávání
Novinky