Pracovní a sociální zabezpečení

Vliv nového občanského zákoníku na pracovní právo

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2014, č. 1, s. 1. celý článek

K odstoupení zaměstnavatele od sjednané konkurenční doložky

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2010, č. 7. celý článek

Námitky proti výkazu nedoplatků v oblasti pojistného na sociální zabezpečení podle nového správního řádu

"Námitka je procesní úkon, kterým se dotčená osoba může domáhat přezkoumání výkazu nedoplatků v oblasti pojistného na sociální zabezpečení; lze ji označit jako zvláštní druh řádného opravného prostředku. Řízení o námitce není v zákoně č. 582/1991 Sb.m.s. upraveno v celém rozsahu, a tak… celý článek

Závislá práce

"Na otázku, kdy se jedná o výkon závislé práce, se v platném právu snaží odpovědět definice obsažená v § 2 odst. 4 ZPr. Tato definice však není příliš zdařilá – zákonodárce měl zvolit vymezení kratší a obecnější. Je zřejmé, že hranice pro určení závislé práce bude muset vytvořit judikatura… celý článek

Povinnosti zaměstnavatele při vytvoření tzv. nekolidujícího zaměstnání

V praxi se často stává, že zaměstnavatel potřebuje zaměstnat na dobu určitou zaměstnance, který je vedený v evidenci úřadu práce a je mu vyplácena podpora v nezaměstnanosti. V této souvislosti vzniká několik otázek po délce úvazku, mzdy a pak jeho povinnosti vůči úřadu práce. … celý článek

K několika problémům na cestě k úrazovému pojištění zaměstnanců

Dnem 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který nahradil původní právní předpis, jenž před tímto datem upravoval pracovněprávní vztahy po dobu více než 40 let. Charakter nové právní regulace neponechal právnickou veřejnost lhostejnou a na bezprostředně aktuální témata… celý článek

Konkurenční doložka po novele zákoníku práce

Zákonem č. 46/2004 Sb. došlo k dílčí novelizaci zákoníku práce. Vedle implementace směrnic EU týkajících se zákazu diskriminačního jednání provedla tato novela zákoníku práce změny také v dalších institutech pracovního práva. Jednou z takovýchto změn je zcela nová právní úprava tzv. konkurenční doložky,… celý článek

Význam kolektivních pracovních vztahů při výkonu profesionální sportovní činnosti

O problematice sportovní činnosti vykonávané na profesionální bázi můžeme říci, že se jí česká právní teorie i praxe spíše vyhýbá. Cílem předkládaného příspěvku je přispět ke stávajícím stanoviskům úvahou o významu kolektivních pracovních vztahů v oblasti profesionálního sportu, a zamyslet se tak nad… celý článek

Výplata důchodů dosud zasílaných důchodcům na účet u Union banky

O výplatě důchodů v souvislosti se situací v Union bance. celý článek