Články

Doložka rebus sic stantibus

Již v prázdninovém dvojčísle Soudních rozhledů jsme avizovali zahájení nové rubriky reagující na přijetí nového občanského zákoníku („NObčZ“). Vzhledem k radikálnímu odklonu od stávající občanskoprávní úpravy a návratu k principům založeným mimo jiné osnovou československého občanského… celý článek

K některým otázkám promlčení smluvní pokuty a úroku z prodlení podle staré a nové úpravy

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 20, s. 687. celý článek

Zajištění dluhů spřízněných osob v zákoně o obchodních korporacích

Článek byl publikován v časopise Obchodněprávní revue, 2013, č. 11–12, s. 318. celý článek

Ústavní exempce, indemnita, imunita: Jak s nimi zacházet v trestním procesu?

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 19, s. 655. celý článek

Zdravotnická dokumentace po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 18, s. 638. celý článek

Rodinná mediace, právní a sociální aspekty jejího poskytování

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 18, s. 618. celý článek

Určení hranice mezi pozemky v novém občanském zákoníku

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 17, s. 600. celý článek

Nový český zákon o mezinárodním právu soukromém v kontextu práva EU a mezinárodních smluv

Článek byl publikován v časopise Právní rozhledy, 2013, č. 17, s. 580. celý článek

1 2 3 4 5 ... 37 38 39
Vyhledávání
Novinky