Články

Nad ustanovením § 150 odst. 2 ObčZ

Příspěvek se věnuje něktrým výkladovým aspektům ustanovení § 150 odst. 2 ObčZ upravujícím vypořádní zaniklébo SJM. celý článek

Vliv Evropského soudu pro lidská práva na řízení před Ústavním soudem ČR

Autoři se zabývají vlivem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku na přístup Ústavního soudu ČR k ústavním stížnostem a jeho na chápání lidských práv a svobod. Informuje o tom, jak se pod vlivem rozhodovací činnosti Evropského soudu změnil přístup Ústavního soudu k ústavním stížnostem a právní… celý článek

Slib odškodnění

Problematika slibu odškodnění (jinak též indemnizačního prohlášení) upraveného v § 725 a násl. ObchZ není na stránkách odborných právnických periodik diskutována příliš často. Navzdory tomu se jedná o velmi zajímavý institut, který v praxi určitě nalézá své uplatnění (byť si účastníci často ani nejsou… celý článek

Ochrana soukromí mladistvých a dětí v řízení dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a publikace obrazových snímků

Autorka se věnuje v poslední době velmi diskutovanému tématu úpravy ochrany soukromí mladistvých v trestních věcech a její slučitelnosti s ústavně zaručeným právem na informace, která vyústila až k podání návrhu u ÚStavního soudu na zrušení některých ustanovení zákona o soudnictví ve věcech mládeže. celý článek

Glosa k návrhu obligatorního civilního sňatku

Poznámka k obligatornosti civilního sňatku v návrhu nového občanského kodexu. celý článek

Kritika přípravy odnětí svobody volby občanského nebo církevního sňatku

Příspěvek se věnuje civilistickému tématu z práva rodinného. Nahlíženo na ně je zejména pohledem lidskoprávním kladoucím důraz na jedince a jeho svobodu. Téma má diskusní podobu vyvolanou pracovním návrhem nového českého občanského zákoníku v části o uzavírání sňatku. celý článek

Náhrada nákladů civilního řízení a DPH – změny od roku 2004

Autor se soustedí na přechodná ustanovení novel předpisů upravujících přiznávání nároku na částku odpovídající DPH k náhradám nákladů civilního řízení. Postupně rozebírá situaci po každé novele zákona i vyhlášky. celý článek

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích – vzniká nový druh věcných břemen?

Autor se věnuje věcným břemenům vznikajícíh podle zákona o elektronických komunikacích, které se vymikají dosavadní koncepci věcných břemen a nerespektují írozdíly mezi veřejnoprávním omezením vlastnického práva a občanskoprávním věcným břemenem. celý článek

Aplikace § 532 ObčZ při prodeji podniku

Ve svém příspěvku se autorka věnuje otázce zajištění dluhu poskytnutím zástavy v případě prodeje podniku a možnosti aplikace § 532 ObčZ v takovém případě. celý článek

Princip jednoty a bezrozpornosti aplikace právního řádu v rozhodování správních úřadů

Autoři se věnují požadavku bezrozpornosti a jednotnosti aplikace práva při aplikaci práva správními úřady. celý článek

1 2 3 ... 25 26 27 28 29 ... 40 41 42
Vyhledávání
Novinky