Články

Procesní účinky elektronického podání v občanském soudním řízení

Článek se věnuje možnosti činit elektronická podání v civilním procesu ve smyslu § 42 občanského soudního řádu. celý článek

„Kauce“

Autor se zamýšlí nad novým ustanovením § 686a občanského zákoníku. celý článek

Udávání padělaných a pozměněných peněz – vztah § 140 odst. 2 a § 141 TrZ

Ústavní soud vydal dne 19. 6. 2006 nález sp. zn. IV. ÚS 38/06, který značně reviduje možnost použití ustálené judikatury vztahující se k aplikaci ustanovení § 40 odst. 2 alinea 2 a § 141 TrZ. Diskusní příspěvek autora se zamýšlí nad závěry Ústavního soudu ČR v případu řešeném výše uvedeným nálezem vzhledem… celý článek

Ústavní soud znovu o nájemném

Autor se vyjadřuje k náletu Ústavního soudu k deregelaci nájemného. celý článek

Ke stanovisku Nejvyššího soudu k výkladu exekučního řádu

Příspěvek se vyjadrřuje k některým problematickým závěrům stanoviska Nejvyššího soudu k výkladu exekučního řádu. celý článek

Co přináší nový zákon o střetu zájmů?

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v podstatě respektuje strukturu dosud platného zákona č. 238/1992 Sb. Na rozdíl od něj dopadá výčtem povinností na podstatně širší okruh osob, přenáší řízení o porušení těchto povinností do oblasti správního soudnictví a poměrně podrobně vymezuje sankce za porušení… celý článek

Volba obchodního zákoníku a nabytí vlastnického práva od neoprávněného

Je všeobecně přijímáno, že volba obchodního zákoníku podle § 262 má za následek, že se na nabytí vlastnického práva k movitým věcem na základě kupní smlouvy aplikuje § 446, který na rozdíl od obecné úpravy v občanském zákoníku připouští jeho nabytí od neoprávněné osoby. Příspěvek si klade za cíl právně… celý článek

Nad ustanovením § 150 odst. 2 ObčZ

Příspěvek se věnuje něktrým výkladovým aspektům ustanovení § 150 odst. 2 ObčZ upravujícím vypořádní zaniklébo SJM. celý článek

Vliv Evropského soudu pro lidská práva na řízení před Ústavním soudem ČR

Autoři se zabývají vlivem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku na přístup Ústavního soudu ČR k ústavním stížnostem a jeho na chápání lidských práv a svobod. Informuje o tom, jak se pod vlivem rozhodovací činnosti Evropského soudu změnil přístup Ústavního soudu k ústavním stížnostem a právní… celý článek

Slib odškodnění

Problematika slibu odškodnění (jinak též indemnizačního prohlášení) upraveného v § 725 a násl. ObchZ není na stránkách odborných právnických periodik diskutována příliš často. Navzdory tomu se jedná o velmi zajímavý institut, který v praxi určitě nalézá své uplatnění (byť si účastníci často ani nejsou… celý článek

1 2 3 ... 25 26 27 28 29 ... 41 42 43
Vyhledávání
Novinky