Články

Zákaz řetězení společností s ručením omezeným a (extra)teritoriální působnost obchodního zákoníku

Příspěvek se věnuje otázce, zda je dovoleno, aby české společnosti s ručením omezeným (dále též jen „s. r. o.“) byly ovládány jediným společníkem – korporací cizího práva, jestliže tato korporace sama existuje ve formě podobné české s. r. o. a má jediného společníka celý článek

Uplatnění námitky promlčení v odvolacím řízení

Zákonem č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a některé další zákony, byl s účinností od 1. 1. 2001 zaveden do odvolacího řízení systém neúplné apelace, který zjednodušeně řečeno neumožňuje, aby odvolatel s výjimkami danými ustanovením § 205a odst. 1 OSŘ uváděl v odvolání… celý článek

Několik poznámek k právním otázkám okolo tzv. baby-schránek

Příspěvek se věnuje právním aspektům tzv. dětských schránek. celý článek

Trestní odpovědnost všech členů organizované skupiny jako nezbytný předpoklad přísnější trestněprávní kvalifikace?

Na základě konkrétních rozsudků článek rozebírá pojem "organozovaná skupina" a "zločinné spolčení" ve vztahu k právní kvalifikaci trestné činnosti obžalovaných a možnému použití vyšší trestní sazby při ukládání trestu. celý článek

Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti

Poslední ukázka z kometáře k exekučnímu řádu se věnuje tématu exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti a jeho úpravě v § 78 EŘ. celý článek

Náhrada škody způsobené exekutorem při výkonu činnosti

Druhá ukázka z komentáře k exekučnímu řádu se tentokrát věnuje § 32 EŘ, tedy právní upravě odpovědnosti za škodu způsobenou notářem při výkonu exekuční činnosti. Zabývá se i otázkou vzájemného vztahu odpovědnosti exekutora a odpovědnosti státu upravené zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou… celý článek

Manažerské účetnictví

Dnes přinášíme ukázku z publikace Manažerské účetnictví. Základní informace o složkách a funkcích účetnictví budou zajímavé pro všechny subjekty vedoucí účetnictví, v neposlední řadě i pro advokátní kanceláře. celý článek

Postižení majetku patřícího do společného jmění manželů

Přinášíme komentář k § 42 exekučnbího řádu, který se věnuje zejména problematice postižení majetku, který spadá do společného jmění manželů. Autoři si kladou zejména otázky, zda a jak je možné postihnout majetek na účtu manžela povinného nebo jeho nárok na vyplacení mzdy. celý článek

Aktivní legitimace k náhradě škody způsobené nezákonným rozhodnutím

Ukázka z publikace Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci, která obsahuje komentář zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nebo nesprávným úředním postupem.. celý článek

Výzva k vyjádření podle § 114b OSŘ v soudní praxi a několik poznámek k připravované novelizaci občanského soudního řádu

Příspěvek se zabývá některými praktickými apekty aplikace ustanovení § 114b OSŘ o usnesení o výzvě k vyjádření. celý článek

1 2 3 ... 25 26 27 28 29 ... 37 38 39
Vyhledávání
Novinky