Články

Aplikace § 532 ObčZ při prodeji podniku

Ve svém příspěvku se autorka věnuje otázce zajištění dluhu poskytnutím zástavy v případě prodeje podniku a možnosti aplikace § 532 ObčZ v takovém případě. celý článek

Princip jednoty a bezrozpornosti aplikace právního řádu v rozhodování správních úřadů

Autoři se věnují požadavku bezrozpornosti a jednotnosti aplikace práva při aplikaci práva správními úřady. celý článek

Prvorepubliková důstojnost legislativy v době elektronické

Zamyšlení nad současným stavem legislativy a vztahem k elektronickým právním systémům. celý článek

Odpovědnost za škodu při provozu informačního systému, aneb nemalujme čerty na zeď

Autoři reagují na některé názory o odpovědnosti provozovatelů a výrobců počítačových systémů. celý článek

Nad jedním rozhodnutím Nejvyššího soudu o předávání trestního řízení

Autoři podrobují kritickému zkoumání rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2005, sp. zn. 11 Tz 117/2005 v kauze, která vyvolala nebývalý zájem odborné i laické veřejnosti. Jádro sporu spočívá ve výkladu ustanovení § 448 TrŘ - jde o otázku, kdo je oprávněn po podání obžaloby předat trestní stíhání do… celý článek

Rubopis a exekuce

Autor příspěvku se vyjadřuje k otázce, zda k nařízení exekuce na základě směnečného platebního rozkazu ve prospěch jiné osoby, než která je ve směnečném platebním rozkazu označena jako osoba oprávněná, postačuje osobě, jež se nařízení exekuce domáhá, prokázat přechod práva z předmětné směnky rubopisem… celý článek

Oprávnění poškozeného napadat meritorní rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení

Poškozený je jako jedna ze stran trestního řízení nadán trestním řádem vymezenými právy, mezi něž neodmyslitelně patří i jeho oprávnění napadat opravnými prostředky jednotlivá rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Příspěvek přibližuje problematiku opravných prostředků poškozeného v celé její celistvosti… celý článek

Nekalosoutěžní agrese na internetu

Autor se věnuje různým formám nekolosoutěžního jednání v prostředí informačních sítí. celý článek

Zamyšlení nad § 652 odst. 2 ObchZ a § 55 odst. 2 ObčZ

Článek se věnuje implementaci dvou konkrétních závazků plynoucích ze směrnic ES, konkrétně pak směrnice č. 86/653/EHS do § 652 obchodního zákoníku a směrnice směrnice 93/13/EHS do § 55 občanského zákoníku. celý článek

Co vše je kvalifikovanou vůlí věc prodat – smluvní typy

Druhá ukázka z publikace Předkupní právo se věnuje otázce, jaké smluvní typy vyvolají možnost uplatnění předkupního práva ze strany oprávněného. Nemusí totiž vždy jít jen o kupní smlouvu. celý článek

1 2 3 ... 24 25 26 27 28 ... 38 39 40
Vyhledávání
Novinky