Články

Odstoupení od smlouvy a vlastnické právo třetí osoby

Několik let je v judikatuře i v odborné literatuře s různými závěry řešena otázka účinků odstoupení od smlouvy o převodu věci, včetně věci nemovité, na vlastnické právo třetí osoby, která mezitím věc nabyla. celý článek

Trestní postih zneužívání postavení v obchodním styku

Příspěvek se zaměřuje na výkladové problémy § 128 odst. 2 TrZ. Toto ustanovení bylo do trestního zákoníku vloženo novelou provedenou zákonem č. 557/1991 Sb. Zákonodárce měl ve své době na mysli především ochranu státních podniků před konkurečním jednáním ze strany managementu. celý článek

Několik poznámek k otázce vyvlastnění zastavené nemovitosti

Článek se věnuje právní úpravě vyvlastnění zastavených pozemků a staveb v zákoně č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), který dne 1. 1. 2007 nabývá účinnosti, a její souladnosti se základními ústavními principy týkajícími se ochrany vlastnictví.… celý článek

Procesní účinky elektronického podání v občanském soudním řízení

Článek se věnuje možnosti činit elektronická podání v civilním procesu ve smyslu § 42 občanského soudního řádu. celý článek

„Kauce“

Autor se zamýšlí nad novým ustanovením § 686a občanského zákoníku. celý článek

Udávání padělaných a pozměněných peněz – vztah § 140 odst. 2 a § 141 TrZ

Ústavní soud vydal dne 19. 6. 2006 nález sp. zn. IV. ÚS 38/06, který značně reviduje možnost použití ustálené judikatury vztahující se k aplikaci ustanovení § 40 odst. 2 alinea 2 a § 141 TrZ. Diskusní příspěvek autora se zamýšlí nad závěry Ústavního soudu ČR v případu řešeném výše uvedeným nálezem vzhledem… celý článek

Ústavní soud znovu o nájemném

Autor se vyjadřuje k náletu Ústavního soudu k deregelaci nájemného. celý článek

Ke stanovisku Nejvyššího soudu k výkladu exekučního řádu

Příspěvek se vyjadrřuje k některým problematickým závěrům stanoviska Nejvyššího soudu k výkladu exekučního řádu. celý článek

Co přináší nový zákon o střetu zájmů?

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v podstatě respektuje strukturu dosud platného zákona č. 238/1992 Sb. Na rozdíl od něj dopadá výčtem povinností na podstatně širší okruh osob, přenáší řízení o porušení těchto povinností do oblasti správního soudnictví a poměrně podrobně vymezuje sankce za porušení… celý článek

Volba obchodního zákoníku a nabytí vlastnického práva od neoprávněného

Je všeobecně přijímáno, že volba obchodního zákoníku podle § 262 má za následek, že se na nabytí vlastnického práva k movitým věcem na základě kupní smlouvy aplikuje § 446, který na rozdíl od obecné úpravy v občanském zákoníku připouští jeho nabytí od neoprávněné osoby. Příspěvek si klade za cíl právně… celý článek

1 2 3 ... 24 25 26 27 28 ... 40 41 42
Vyhledávání
Novinky