Články

Odpovědnost za škodu při provozu informačního systému, aneb nemalujme čerty na zeď

Autoři reagují na některé názory o odpovědnosti provozovatelů a výrobců počítačových systémů. celý článek

Nad jedním rozhodnutím Nejvyššího soudu o předávání trestního řízení

Autoři podrobují kritickému zkoumání rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2005, sp. zn. 11 Tz 117/2005 v kauze, která vyvolala nebývalý zájem odborné i laické veřejnosti. Jádro sporu spočívá ve výkladu ustanovení § 448 TrŘ - jde o otázku, kdo je oprávněn po podání obžaloby předat trestní stíhání do… celý článek

Rubopis a exekuce

Autor příspěvku se vyjadřuje k otázce, zda k nařízení exekuce na základě směnečného platebního rozkazu ve prospěch jiné osoby, než která je ve směnečném platebním rozkazu označena jako osoba oprávněná, postačuje osobě, jež se nařízení exekuce domáhá, prokázat přechod práva z předmětné směnky rubopisem… celý článek

Oprávnění poškozeného napadat meritorní rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení

Poškozený je jako jedna ze stran trestního řízení nadán trestním řádem vymezenými právy, mezi něž neodmyslitelně patří i jeho oprávnění napadat opravnými prostředky jednotlivá rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Příspěvek přibližuje problematiku opravných prostředků poškozeného v celé její celistvosti… celý článek

Nekalosoutěžní agrese na internetu

Autor se věnuje různým formám nekolosoutěžního jednání v prostředí informačních sítí. celý článek

Zamyšlení nad § 652 odst. 2 ObchZ a § 55 odst. 2 ObčZ

Článek se věnuje implementaci dvou konkrétních závazků plynoucích ze směrnic ES, konkrétně pak směrnice č. 86/653/EHS do § 652 obchodního zákoníku a směrnice směrnice 93/13/EHS do § 55 občanského zákoníku. celý článek

Co vše je kvalifikovanou vůlí věc prodat – smluvní typy

Druhá ukázka z publikace Předkupní právo se věnuje otázce, jaké smluvní typy vyvolají možnost uplatnění předkupního práva ze strany oprávněného. Nemusí totiž vždy jít jen o kupní smlouvu. celý článek

Předkupní právo s předem ujednanou cenou

Přinášíme první ukázku z publikace Předkupní právo. Řeší otázka vzájemného vztahu obou stran v případě, kdy vedle předkupního práva byla předem sjednaná i cena, za kterou se výkup uskuteční. celý článek

K efektivitě trestně politické strategie „nulová tolerance“

Jaký trestně politický přístup zvolit při hledání účinné reakce na kriminalitu – je jednou ze základních otázek, které musí řešit každá společnost. V současné době se lze nejen u nás, ale i v dalších zemích světa setkat s tím, že se prosazuje přístup vycházející z myšlenky, že vůči kriminalitě, včetně… celý článek

Trestněprávní odpovědnost sportovců za zranění způsobená při výkonu sportovní činnosti

Článek se soustředí na problematiku trestněprávní odpovědnosti sportovců za zranění způsobená při výkonu sportovní činnosti celý článek

1 2 3 ... 24 25 26 27 28 ... 38 39 40
Vyhledávání
Novinky