Články

Poznámky k teleologickému výkladu zákona

Příspěvek se věnuje nadstandardní výkladové mětodě, které česká právní nauka nevěnuje mnoho pozornosti. celý článek

Ustanovení § 107a OSŘ a (ne)možnost jeho aplikace

V české procesualistické literatuře zuřila od přijetí současného kodexu dlouhou dobu diskuse o tom, jak dochází k procesní reflexi hmotněprávních změn v osobách závazkového vztahu. Až do roku 2001 se hledala různá řešení, počínaje záměnou účastníků (§ 92 OSŘ) až po neformální přibrání účastníků do řízení… celý článek

Ještě k tomu, jak pomoci legislativnímu procesu

Před časem jsem si v čaopise Právní rozhledy (3/2007) přečetla velmi zajímavý článek JUDr. Tomáše Richtera „Jak (ne)pomoci legislativnímu procesu“. Uznávám, že konstatování, že článek byl velmi zajímavý, je přitom relativní, záleží na tom, jestli Vás legislativní proces zajímá nebo ne, a také, zda Vás… celý článek

Řízení proti uprchlému a účel zákona

V rámci novelizace trestního žváu zákonem č. 265/2001 Sb. došlo k zařazení nového ustanovení § 306a TrŘ mezi stávající ustanovení o řízení proti uprchlému. Přestože nynější úprava respektuje požadavek Evropské úmluvy o ochraně lidských práva a základních svoboda a zabezpečuje i v tomto řízení právo obviněného… celý článek

Prodej podniku, souhlas akcionářů a výklad § 67a ObchZ

Příspěvek se pokouší nastínit souvislosti právní úpravy § 67a ObchZ a navrhnout interpretaci, která, i když možná není přímočará, zajišťuje důkladnější ochranu akcionářů, snížení transakčních nákladů a vyšší flexibilitu pro management. celý článek

Některé důsledky prohlášení konkursu ve vztahu faktického ovládání

Stávající zákonná úprava téměř bezezbytku vychází ze základního předpokládaného modelu vztahu mezi ovládající a ovládanou osobou, kde ovládající osoba vykonává rozhodující vliv na řízení či provozování podniku jiné ovládané právnické osoby. Poněkud opomíjena je však situace, která může nastat prohlášením… celý článek

Stížnosti a správní orgány

Dnem 1. 1. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Touto právní normou byla završena reforma českého správního řízení připravovaná v podstatě již od roku 1998. Jedním z neopomenutelných ustanovení správního řádu je i § 175 – stížnosti. Od 1. 1. 2006 tak byla novým způsobem upravena oblast,… celý článek

Odstoupení od smlouvy a vlastnické právo třetí osoby

Několik let je v judikatuře i v odborné literatuře s různými závěry řešena otázka účinků odstoupení od smlouvy o převodu věci, včetně věci nemovité, na vlastnické právo třetí osoby, která mezitím věc nabyla. celý článek

Trestní postih zneužívání postavení v obchodním styku

Příspěvek se zaměřuje na výkladové problémy § 128 odst. 2 TrZ. Toto ustanovení bylo do trestního zákoníku vloženo novelou provedenou zákonem č. 557/1991 Sb. Zákonodárce měl ve své době na mysli především ochranu státních podniků před konkurečním jednáním ze strany managementu. celý článek

Několik poznámek k otázce vyvlastnění zastavené nemovitosti

Článek se věnuje právní úpravě vyvlastnění zastavených pozemků a staveb v zákoně č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), který dne 1. 1. 2007 nabývá účinnosti, a její souladnosti se základními ústavními principy týkajícími se ochrany vlastnictví.… celý článek

1 2 3 ... 24 25 26 27 28 ... 41 42 43
Vyhledávání
Novinky