Články

Ochrana soukromí mladistvých a dětí v řízení dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a publikace obrazových snímků

Autorka se věnuje v poslední době velmi diskutovanému tématu úpravy ochrany soukromí mladistvých v trestních věcech a její slučitelnosti s ústavně zaručeným právem na informace, která vyústila až k podání návrhu u ÚStavního soudu na zrušení některých ustanovení zákona o soudnictví ve věcech mládeže. celý článek

Glosa k návrhu obligatorního civilního sňatku

Poznámka k obligatornosti civilního sňatku v návrhu nového občanského kodexu. celý článek

Kritika přípravy odnětí svobody volby občanského nebo církevního sňatku

Příspěvek se věnuje civilistickému tématu z práva rodinného. Nahlíženo na ně je zejména pohledem lidskoprávním kladoucím důraz na jedince a jeho svobodu. Téma má diskusní podobu vyvolanou pracovním návrhem nového českého občanského zákoníku v části o uzavírání sňatku. celý článek

Náhrada nákladů civilního řízení a DPH – změny od roku 2004

Autor se soustedí na přechodná ustanovení novel předpisů upravujících přiznávání nároku na částku odpovídající DPH k náhradám nákladů civilního řízení. Postupně rozebírá situaci po každé novele zákona i vyhlášky. celý článek

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích – vzniká nový druh věcných břemen?

Autor se věnuje věcným břemenům vznikajícíh podle zákona o elektronických komunikacích, které se vymikají dosavadní koncepci věcných břemen a nerespektují írozdíly mezi veřejnoprávním omezením vlastnického práva a občanskoprávním věcným břemenem. celý článek

Aplikace § 532 ObčZ při prodeji podniku

Ve svém příspěvku se autorka věnuje otázce zajištění dluhu poskytnutím zástavy v případě prodeje podniku a možnosti aplikace § 532 ObčZ v takovém případě. celý článek

Princip jednoty a bezrozpornosti aplikace právního řádu v rozhodování správních úřadů

Autoři se věnují požadavku bezrozpornosti a jednotnosti aplikace práva při aplikaci práva správními úřady. celý článek

Prvorepubliková důstojnost legislativy v době elektronické

Zamyšlení nad současným stavem legislativy a vztahem k elektronickým právním systémům. celý článek

Odpovědnost za škodu při provozu informačního systému, aneb nemalujme čerty na zeď

Autoři reagují na některé názory o odpovědnosti provozovatelů a výrobců počítačových systémů. celý článek

Nad jedním rozhodnutím Nejvyššího soudu o předávání trestního řízení

Autoři podrobují kritickému zkoumání rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2005, sp. zn. 11 Tz 117/2005 v kauze, která vyvolala nebývalý zájem odborné i laické veřejnosti. Jádro sporu spočívá ve výkladu ustanovení § 448 TrŘ - jde o otázku, kdo je oprávněn po podání obžaloby předat trestní stíhání do… celý článek

1 2 3 ... 24 25 26 27 28 ... 39 40 41
Vyhledávání
Novinky